Print Thứ Ba, 22/10/2019 08:55

UBND thành phố vừa có Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng (Ban Chỉ đạo). Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng là Trưởng Ban; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình là Phó Trưởng ban Thường trực, trực tiếp chỉ đạo các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lương Hải Âu là Phó Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về xây dựng Chính quyền điện tử. Ủy viên Ban Chỉ đạo là thủ trưởng một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thành phố; tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại thành phố. Giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển chính quyền điện tử thành phố. Giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thành phố. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thành phố.

UBND thành phố thành lập Tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách Công nghệ thông tin là Tổ trưởng. Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo, công chức Văn phòng UBND thành phố và người đứng đầu đơn vị cấp phòng thuộc các sở, cơ quan có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo, do lãnh đạo sở, cơ quan đó cử. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác