Print Thứ Tư, 08/05/2019 20:50

Sáng 8/5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm Trưởng đoàn làm việc với Huyện ủy Thủy Nguyên kiểm tra, đánh giá việc sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo báo cáo của Huyện ủy Thủy Nguyên, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản kịp thời, cùng với sự đồng thuận tham gia phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, địa phương với những giải pháp về tuyên truyền, bảo tồn văn hóa truyền thống; các nét đẹp văn hóa truyền thống được quan tâm giữ gìn. Phong trào thi đua yêu nước xuất hiện nhiều nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo, làm giầu chính đáng; các phong tục tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ, thay vào đó là thực hiện lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh.

Các hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện được quan tâm. Môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chưa thường xuyên, kịp thời trong việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; thiếu sự phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, cổ động trực quan còn thiếu đồng bộ giữa các đơn vị, xã, thị trấn; công tác sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể đã được triển khai nhưng chưa mang lại hiệu quả cao…

Thời gian tới, Huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 33 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, huyện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện Nghị quyết; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chính quyền các cấp tiếp tục đầu tư đúng mức cho lĩnh vực văn hóa, tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và phát triển con người; tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra, đánh giá việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW tại Huyện ủy Thủy Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác