Print Thứ Sáu, 26/06/2020 13:31 Gốc

Để thực hiện tốt công tác quản lý thống nhất số liệu trên phạm vi toàn quốc, đồng thời thực hiện Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố vừa ban hành văn bản số 1875/VP-MT ngày 24/6/2020 về việc thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.

Tại Văn bản này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao tại Công văn số 2265/UBND-MT ngày 15/4/2020; rà soát, đôn đốc các tố chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện lắp đặt, truyền số liệu quan trắc tự động theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn thuộc đối tượng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật, phải thực hiện nghiêm túc việc truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi. Chủ động, phối hợp và thực hiện việc truyền số liệu quan trắc nêu trên về Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường để cùng theo dõi, quản lý theo quy định.

Tiếp tục thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư, lắp đặt các Trạm quan trắc môi trường xung quanh theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ thông tin đến cộng đồng; kết nối và truyền dấn số liệu quan trắc tự động chất lượng môi trường xung quanh về Bộ Tài nguyên và Môi trường; kiểm soát chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng của số liệu quan trắc tự động được truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Chủ trì, cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện công bố chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; thông qua ứng dụng trên nền tảng di động của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc trên Cổng thông tin điện tử thành phố, trên các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác