Print Thứ Ba, 06/10/2020 10:45 Gốc

Nhằm thu thập, chuẩn hóa và bảo quản an toàn dữ liệu về tài nguyên và môi trường định kỳ trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định của pháp luật, đưa công tác thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đi vào nề nếp, cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả; đồng thời chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường thành phố phục vụ công tác quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 2/10/2020 thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường thành phố Hải Phòng năm 2020.

Theo Kế hoạch, việc thu thập, giao nộp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BTTMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nộp thông tin, dữ liệu cho Trung tâm Kỹ thuật-Dữ liệu, Thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Cơ sở dữ liệu và Lưu trữ) tại số 275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Điện thoại liên hệ: 0225.3641944.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc giao nộp dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định. Tổ chức lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Kỹ thuật-Dữ liệu, Thông tin tài nguyên và môi trường…

Các sở, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân lập danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường giao nộp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Điều 15 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 2/5/2019 của UBND thành phố Hải Phòng.

UBND các huyện, quận chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiến hành thu thập, phân loại, đánh giá, xử lý dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn quận, huyện; giao nộp dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp, hiến tặng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho nhà nước, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, phục vụ lợi ích chung của xã hội.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp, hiến tặng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác