Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:21

Chủ tịch UBND thành phố vừa có ý kiến về việc bổ nhiệm phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện. Theo đó, đối với địa phương đang bố trí số lượng phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện vượt so với quy định, giao Chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương có phương án bố trí, sắp xếp, giảm số lượng cấp phó tại các phòng chuyên môn để đảm bảo tổng số lượng cấp phó và số lượng cấp phó tại từng phòng chuyên môn theo đúng quy định tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thành phố.


Bộ phận “một cửa” UBND quận Hồng Bàng – Ảnh minh họa

Đối với các địa phương đang bố trí số lượng cấp phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện thấp hơn so với quy định, giao Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, huyện; bảo đảm giữ đúng định mức số lượng cấp phó trưởng phòng hiện có theo quy định. Trường hợp đối với phòng chuyên môn không còn cấp phó thì thực hiện việc điều động trong nội bộ của địa phương, bảo đảm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đối với các phòng chuyên môn còn thiếu cấp phó theo quy định, địa phương có thể kiện toàn, bổ sung phó trưởng phòng so với số cấp phó hiện có, bảo đảm thực hiện trên cơ sở cân đối cơ cấu công chức, tổng số lãnh đạo không vượt quá 1/2 tổng số công chức hiện có tại phòng chuyên môn đó. Ưu tiên kiện toàn cấp phó ở một số phòng chuyên môn có khối lượng công việc nhiều, đa ngành, đa lĩnh vực.

Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm về sắp xếp, bố trí số lượng cấp phó trưởng phòng theo định mức quy định khi Trung ương ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ; không bổ sung, kiện toàn cấp phó đối với các phòng chuyên môn đang trong chủ trương thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị.

haiphong.gov.vn 31/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Không bổ sung, kiện toàn cấp phó đối với các phòng chuyên môn đang trong chủ trương thực hiện sáp nhập
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác