Print Thứ Ba, 10/03/2020 22:53 Gốc

Xác định Điều lệnh là kỷ luật, là sức mạnh của lực lượng CSND, do vậy việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật luôn là nhiệm vụ được các đơn vị trong Khối Cảnh sát nhân dân tổ chức thực hiện thường xuyên, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn quan tâm, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, tập huấn điều lệnh CAND; ban hành nhiều văn bản để cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch của Giám đốc CATP nhằm thực hiện tốt chế độ công tác điều lệnh CAND; đồng thời thường xuyên siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh.

Tổ Điều lệnh bán chuyên trách, Đội điều lệnh bán chuyên trách đã không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều lệnh; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm công tác điều lệnh CAND đồng thời nắm vững các quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND; duy trì tốt chế độ công tác, chiến đấu, hội họp, học tập, chế độ thông tin báo cáo; rèn luyện lễ tiết tác phong, lối sống, văn hóa ứng xử.

Để tăng cường hiệu quả, công tác điều lệnh CAND còn được các đơn vị đã được gắn kết với nội dung, chương trình, phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh CAND”, “Vì an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Chính vì vậy, việc duy trì và chấp hành điều lệnh đã trở thành ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, chiến sỹ. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng, hạn chế và giảm dần các vi phạm trong cán bộ, chiến sỹ, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng CATP.

MINH PHƯƠNG

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Khối Cảnh sát nhân dân: Nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh CAND
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác