Print Thứ Hai, 09/11/2020 09:37 Gốc

Tháng 10/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH)  thành phố Hải Phòng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Qua thống kê tổng hợp, riêng trong tháng 10BHXH thành phố Hải Phòng thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN được: 781.866 triệu đồng, lũy kế: 8.438.319 triệu đồng, đạt: 77,9% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao,  trong đó:

Thu BHXH bắt buộc: 541.005 triệu đồng; lũy kế: 5.726.501 triệu đồng.

Thu BHTN: 41.990 triệu đồng; lũy kế: 450.994 triệu đồng.

Thu BHTNLĐ-BNN: 10.986 triệu đồng; lũy kế: 117.252 triệu đồng.

Thu BHXH tự nguyện: 11.209 triệu đồng; lũy kế: 95.770 triệu đồng.

Thu BHYT: 175.659 triệu đồng; lũy kế: 2.039.660 triệu đồng.

Thu lãi chậm đóng BHXH, BHYT: 1.017 triệu đồng; lũy kế: 8.142 triệu đồng.

Về số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN: Tính đến ngày 31/10/2020: Số người tham gia BHXH là 431.948 người, đạt tỷ lệ 37,42 % so với lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố, giảm 1.918 người so với năm 2019. Trong đó:

Số người tham gia BHXH bắt buộc là  412.321 người, đạt tỷ lệ 91,8% so với Kế hoạch BHXH Việt Nam giao, giảm 6.270 người so với năm 2019.

Số người tham gia BHXH tự nguyện là: 19.627 người, đạt tỷ lệ 65,35% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng: 4.352 người so với năm 2019 (tăng 28,49%).

Số người tham gia BHTN là 395.589 người, đạt tỷ lệ 34,27 % so với lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố, giảm 5.846 người so với năm 2019.

Số người tham gia BHYT là: 1.788.149 người (đã bao gồm số người thuộc thân nhân lực lượng vũ trang), đạt tỷ lệ 97,6% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, giảm 5.261 người so với thời điểm năm 2019, chiếm tỷ lệ 87,6% dân số toàn thành phố tham gia BHYT

Trong tháng, BHXH thành phố Hải Phòng xây dựng 2 đợt triển khai thực hiện “Tuần cao điểm truyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện”. Kết quả phát triển được: Đợt I (từ ngày 03 đến ngày 09/10): 342 người tham gia BHXH tự nguyện; 800 người tham gia BHYT; Đợt II (từ ngày 18 đến ngày 24/10): 331 người tham gia BHXH tự nguyện; 596 người tham gia BHYT.

Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 1.148.493 triệu đồng, trong đó: Số nợ BHXH: 982.508 triệu đồng, số nợ BHTN: 28.741 triệu đồng, số nợ BHTNLĐ-BNN: 4.647 triệu đồng, số nợ BHYT: 132.597 triệu đồng ( trong đó nợ ngân sách nhà nước là 74.334 triệu đồng).

Về việc cấp sổ BHXH: Trong tháng, BHXH thành phố Hải Phòng đã cấp :  7.634 sổ BHXH, lũy kế: 62.660 sổ BHXH. Trong đó cấp mới:  5.670 sổ, lũy kế: 38.281  sổ; cấp lại (do mất, hỏng, đổi sổ BHXH, thay đổi thông tin trong sổ BHXH): 1.964  sổ, lũy kế: 24.379 sổ. Số người tham gia BHXH được cấp sổ BHXH đạt tỷ lệ 99,95% trên tổng số người tham gia BHXH.

Số thẻ BHYT đã phát hành trong tháng 9/2020: 62.811 thẻ, lũy kế phát hành: 480.551 thẻ. Trong đó: Số lượng thẻ BHYT cấp mới trong tháng: 50.114 thẻ. lũy kế: 373.029  thẻ. Số lượng thẻ BHYT cấp lại trong tháng (do mất, do thay đổi nơi KCB, quyền lợi,…): 12.697 thẻ, lũy kế: 107.522  thẻ.

BHXH thành phố Hải Phòng đã sử dụng: 7.640 phôi, lũy kế: 57.999 phôi sổ BHXH, trong đó: Số phôi sổ BHXH in hỏng: 06 phôi (chiếm tỷ lệ 0,07% số phôi sử dụng trong tháng), lũy kế: 258 phôi, chiếm tỷ lệ 0,44 % tổng số phôi đã sử dụng.

BHXH thành phố Hải Phòng đã sử dụng: 62.891 phôi thẻ BHYT, lũy kế: 482.452 phôi, trong đó: Số phôi thẻ BHYT in hỏng: 80 phôi (chiếm tỷ lệ 0,12% số phôi sử dụng trong tháng), lũy kế: 1.901 phôi, chiếm tỷ lệ 0,39 % trên tổng số phôi sử dụng.

Trong tháng 10, toàn thành phố Hải Phòng đã giải quyết 13.119 hồ sơ, lũy kế: 158.108 hồ sơ, trong đó: Hưởng BHXH hàng tháng: 371 hồ sơ, lũy kế: 3.417 hồ sơ; Hưởng trợ cấp một lần: 1.426 hồ sơ, lũy kế: 14.214 hồ sơ;  Hồ sơ di chuyển: 79 hồ sơ,  lũy kế: 831 hồ sơ; 14.937 lượt hồ sơ hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, lũy kế: 143.340 hồ sơ. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết tăng mới cho 2.430 người hưởng trợ cấp BHTN, lũy kế: 19.483 người.

Thực hiện Công văn số 1197/BHXH-CSXH ngày 15/4/2020 của BHXH Việt Nam về việc rà soát thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHXH thành phố Hải Phòng đã rà soát được 127.879 người/128.379 người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, đạt tỷ lệ 99.61%.

Trong tháng 10/2020, BHXH thành phố Hải Phòng đã chi BHXH, BHTN với số tiền: 806.293 triệu đồng, lũy kế 10 tháng: 7.547.593 triệu đồng, bao gồm: Chi lương hưu và trợ cấp BHXH với số tiền: 598.187 triệu đồng cho 151.470 người, lũy kế: 5.936.576 triệu đồng; Chi trợ cấp một lần với số tiền: 89.811 triệu đồng cho 1.415 người, lũy kế: 595.869 triệu đồng cho 14.730 người; Chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe: 80.905 triệu đồng cho 12.200 người, lũy kế: 732.647 triệu đồng cho 139.864 người; Chi trợ cấp BHTN: 37.390 triệu đồng cho 10.709 người, lũy kế: 282.501 triệu đồng cho 25.349 người.

Tính đến ngày 31/10/2020, các cơ sở KCB trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã thực hiện KCB cho 1.915.540 lượt người bệnh có thẻ BHYT với số tiền là  1.466.782 triệu đồng, tạm ước bằng 75,28% nguồn kinh phí.

BHXH thành phố Hải Phòng đã thực hiện giám định, thẩm định chi phí KCB BHYT 10 tháng đầu năm ước giảm trừ: 23 tỷ đồng những chi phí chưa phù hợp, tương tứng với 0,19% nguồn kinh phí được giao, cụ thể: thực hiện giám định theo tỉ lệ trên  hồ sơ và giảm trừ các chi phí KCB BHYT không đúng quy định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết quả công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 10 năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác