Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:16

UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 6/4/2018 của UBND thành phố về việc vận hành, khai thác hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến, sơ kết quá trình triển khai thực hiện, báo cáo UBND thành phố cụ thể về những ưu điểm và kết quả đã đạt được; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm thực hiện có hiệu quả, thực chất.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết kiến nghị, đề xuất của UBND quận Ngô Quyền về việc kết nối liên thông hệ thống Chính quyền điện tử của UBND quận Ngô Quyền vào trục liên thông Một cửa điện tử của thành phố; đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, công dân và cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ công trực tuyến trên cùng một hệ thống.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 96/KH-UBND chủ động tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành theo đúng yêu cầu về thời gian, tiến độ và chất lượng, hiệu quả. Văn phòng UBND thành phố xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành phần mềm ứng dụng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng UBND thành phố; bảo đảm kết nối liên thông với Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố.

haiphong.gov.vn 25/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết nối liên thông các phần mềm “một cửa”, đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, công dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác