Print Thứ Tư, 17/04/2019 19:50

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; UBND TP vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

 Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM

Theo đó, UBND TP, UBND quận, huyện là đơn vị chủ trì ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Sở Tư pháp, phòng Tư pháp quận, huyện là đơn vị tham mưu trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và chủ trì theo dõi, tổng hợp báo cáo; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu, hướng dẫn đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tổ chức hội nghị, tọa đàm, kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất phương hướng, giải pháp xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu, mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo. Tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện; nghiên cứu một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tiếp cận pháp luật. Biên soạn tài liệu, cập nhập các kiến thức phục vụ tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá các tiêu chí tiếp cận phát luật và xây dựng NTM.

Sở TT&TT và Tư pháp là đơn vị chủ trì truyền thông về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Sở NN&PTNT, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan là đơn vị phối hợp.

Sở Tư pháp và Sở NN&PTNT đồng chủ trì tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng NTM năm 2019…

Về tổ chức thực hiện, tại quyết định này UBND TP giao trách nhiệm cụ thể cho từng Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Kinh phí thực hiện, chế độ thông tin báo cáo cũng được quy định chi tiết.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, nếu khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.

KC

  

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch xây dựng NTM và xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác