Print Thứ Ba, 25/08/2020 21:25 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 20/8/2020, thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Kế hoạch nêu ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm thực hiện, cụ thể:

– Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý của các cấp chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị.

– Đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền.

– Phát huy vài trò của các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội.

– Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa.

– Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

– Đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập và thành phố học tập.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung được phân công trước ngày 10/9/2020, gắn với Kế hoạch thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” của Ủy ban nhân dân thành phố. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch gắn với việc đánh giá kết quả công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 211-KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch về thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác