Print Thứ Sáu, 25/03/2022 11:57 Gốc

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016; thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 09/3/2022 của Thường trực HĐND thành phố về chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026), Thường trực HĐND thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền về kỳ họp với các nội dung cụ thể.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác về các nội dung, hoạt động trước, trong và sau kỳ họp nhằm giúp cử tri và nhân dân theo dõi, tham gia giám sát hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND thành phố, các cơ quan thuộc HĐND, UBND thành phố; qua đó, tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân thành phố tích cực thực hiện và giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố. Đồng thời cung cấp cho đại biểu HĐND thành phố những thông tin cần thiết về kỳ họp giúp cho việc chuẩn bị và tham gia vào nội dung kỳ họp đạt hiệu quả.

Một số nội dung tuyên truyền chủ yếu: tuyên truyền về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch chuẩn bị kỳ họp; về chương trình, nội dung của kỳ họp; về công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp; về hoạt động kiểm tra, chỉ đạo chuẩn bị nội dung kỳ họp của Thường trực HĐND thành phố; về hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; tuyên truyền về kết quả kỳ họp. Thông tin, tuyên truyền về kỳ họp phải bảo đảm đúng các quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cung cấp đầy đủ các thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp tại kỳ họp. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền về kỳ họp; phối hợp cung cấp thông tin và tham gia theo dõi, quản lý hoạt động báo chí tại kỳ họp theo đúng các quy định của Luật Báo chí và Nội quy kỳ họp.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 06/KH-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch Tuyên truyền về Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác