Print Thứ Năm, 25/02/2021 17:02 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBBC ngày 09/02/2021 về thông tin, tuyên truyền và vận động Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, nội dung Kế hoạch tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; thông tin và công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật; tuyên truyền để mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông tin, tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch; thông tin về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện để cử tri bỏ phiếu thuận lợi.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử, làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021 (Chủ nhật). Đồng thời, tuyên truyền nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để toàn dân ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia bỏ phiếu đạt mức cao nhất.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 08-KH-UBBC.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch tuyên truyền và vận động Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác