Print Thứ Sáu, 05/03/2021 10:39 Gốc

Ngày 03/3/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2021.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; tuyên truyền việc thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện cải cách hành chính, phổ biến các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021 (theo Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố); tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại các Sở, ban, ngành, các địa phương; tuyên truyền về hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại các cấp chính quyền của thành phố; tăng cường tuyên truyền về văn hóa giao tiếp, cách ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với người dân và doanh nghiệp; tuyên truyền, giới thiệu về dịch vụ hành chính công trực tuyến tới các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo liên thông, đồng bộ; gắn kết công tác cải cách hành chính giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại các sở, ngành, địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính. Tuyên truyền, đưa kế hoạch đào tạo, tập huấn cán bộ, công chức về Chính quyền điện tử; lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước vào việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đáp ứng kịp thời nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, các hoạt động tuyên truyền phải đi vào trọng tâm, hiệu quả, gắn với nội dung Kế hoạch về cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2021 và đảm bảo đúng tiến độ, nội dung đề ra.

Tài liệu chi tiết tải tại đây: 45-KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác