Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:20

Căn cứ Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2019, Công văn số 1665/TTCP-PC ngày 2/10/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố cáo trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm phổ biến sâu rộng Luật Tố cáo năm 2018, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, công chức làm công tác thanh tra trên địa bàn thành phố hiểu, nắm vững nội dung của Luật Tố cáo, qua đó sớm đưa các quy định của Luật Tố cáo vào thực tế cuộc sống; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tố cáo trên địa bàn thành phố, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Trong quá trình triển khai cần xác định cụ thể nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật Tố cáo; phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Tố cáo.

UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Thanh tra thành phố là đơn vị đầu mối tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành liên quan phù hợp với quy định Luật Tố cáo; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. 

Tiến Phước – haiphong.gov.vn 25/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác