Print Thứ Ba, 13/09/2022 11:10 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND về thực hiện các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng, làm cơ sở pháp lý cho các trường học công lập trên địa bàn thành phố áp dụng phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Theo đó, đối tượng áp dụng là trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố, gồm: trường Mầm non; trường Tiểu học; trường THCS; trường THPT; trường phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm GDTX; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Công khai, minh bạch các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo

UBND thành phố yêu cầu các khoản dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tối đa không được vượt mức trần học phí được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Các khoản thu, mức thu phải phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở giáo dục, điều kiện kinh tế-xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh; đảm bảo nguyên tắc thu, chi, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Các cơ sở giáo dục công lập phải sử dụng chứng từ thu (phiếu thu tiền mặt có ký xác nhận của cha mẹ học sinh hoặc ký xác nhận của cha mẹ học sinh nếu thanh toán không dùng tiền mặt) theo quy định đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo. Nội dung chi, mức chi của các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo phải được thông qua Hội đồng giáo dục nhà trường đảm bảo công khai, minh bạch, được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của nhà trường theo quy định; không sử dụng nguồn thu này cho nhiệm vụ chi khác.

Thực hiện công khai theo quy định, báo cáo quyết toán số kinh phí đã thu, chi và kết quả thực hiện với các tổ chức, cá nhân đã đóng góp kinh phí; thống kê các khoản thu theo các quy định của pháp luật; thực hiện chi khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo phải bảo đảm các điều kiện: đúng mục đích, kế hoạch huy động đối với từng khoản thu; đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định và quy chế chi tiêu nội bộ; có chứng từ hợp pháp, hợp lệ, được Chủ tài khoản hoặc người được Ủy quyền quyết định chi.

Các cơ sở giáo dục mở sổ sách theo dõi riêng đối với từng khoản thu, chi theo năm ngân sách và theo từng năm học. Các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục công lập phải được tổ chức hạch toán kế toán và lập, gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính; tổ chức công khai tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ảnh minh họa.

Xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý thu chi

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu và mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo được quy định tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện khoản thu và mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường; cơ chế thu và sử dụng nguồn thu khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo các cấp học trên địa bàn quận, huyện quản lý; tham mưu xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo thẩm quyền đối với những tập thể và cá nhân vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý thu chi. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND trên địa bàn.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện công khai việc thu, chi các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản hiện hành; Quy chế dân chủ cơ sở.

Gửi toàn bộ số thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo vào Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản đăng ký hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Việc thu, chi các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập phải được tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính hàng năm của cơ sở giáo dục theo quy định…

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm:

1. Kế hoạch số 215/KH-UBND

2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch triển khai các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác