Print Thứ Sáu, 21/02/2020 10:34 Gốc

Căn cứ Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 3/6/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tiến độ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 191-KH/TU-TBVK ngày 3/7/2019 của Tiểu ban Văn kiện về xây dựng dự thảo văn kiện và các văn bản phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc tổ chức lấy và tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị nhằm phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố; thông qua đó phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, nhân dân thành phố trong việc thực hiện và đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Bám sát hướng dẫn thảo luận của Ban Thường vụ Thành ủy để tập trung thảo luận các nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị; tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến thảo luận tại đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy và ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân. Việc lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị phải đảm bảo tiến độ thời gian với chất lượng, hiệu quả cao.

Quang cảnh Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố họp triển khai nhiệm vụ.

Nội dung xin ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị về chủ đề Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; các đột phá phát triển thành phố 5 năm 2020 – 2025.

Việc lấy ý kiến tham gia được tiến hành từ ngày 15/2/2020 đến ngày 15/4/2020; chậm nhất đến ngày 30/4/2020 các cơ quan có trách nhiệm tổng hợp gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến về Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI qua Văn phòng Thành ủy (số 5 Đnh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng). Riêng đối với các Đảng bộ, thực hiện việc tổng hợp ý kiến, gửi báo cáo tổng hợp trong 7 ngày sau khi kết thúc đại hội.

Đối tượng lấy ý kiến tham gia là các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống tại thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố, đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng; các đại biểu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố; các đảng bộ trực thuộc Thành ủy (bao gồm: các đồng chí ủy viên ban chấp hành; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra của các quận ủy, huyện ủy, các đảng bộ khối và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; các đồng chí trưởng, phó phòng, ban các quận, huyện; các đồng chí ủy viên ủy ban mặt trận Tổ quốc, ủy viên đảng đoàn, ủy viên ban chấp hành các đoàn thể các quận, huyện, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các đại biểu chính thức Đại hội đảng bộ quận, huyện và đảng bộ trực thuộc Thành ủy); các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ thành phố; các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố; các tầng lớp nhân dân thành phố.

Về tổ chức thực hiện, Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị Dự thảo Báo cáo chính trị gửi cho các địa phương, đơn vị; tổng hợp ý kiến tham gia, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị, trình Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy thông qua; tham dự các Hội nghị lấy ý kiến, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận Dự thảo Báo cáo chính trị tại Văn phòng Thành ủy. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao tổ chức lấy ý kiến chịu trách nhiệm tổng hợp và gửi báo cáo về Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (qua Văn phòng Thành ủy). Khi tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương mời đại diện Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố cùng dự. Giao Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, thường xuyên báo cáo Thường trực Thành ủy để chỉ đạo kịp thời.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác