Print Thứ Năm, 16/09/2021 12:37 Gốc

Ngày 15/9/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố. Trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ lao động trái quy định của pháp luật được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng, có cơ hội phát triển, đảm bảo quyền trẻ em theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em; truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. UBND thành phố định hướng đến năm 2030, phải tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện sớm; ngăn chặn kịp thời không để xảy ra hiện tượng trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch: truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; nâng cao năng lực chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; tăng cường phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp kịp thời lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em; theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình về lao động trẻ em…

UBND thành phố giao Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác