Print Thứ Sáu, 03/03/2023 10:05 Gốc

Ngày 02 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Với mục đích, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế  (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được giao năm 2023; nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò của chính sách  BHXH, BHYT; thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT; đẩy mạnh số hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT.

Phát triển bền vững số người tham gia BHXH, BHYT; giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT; kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT).

Cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với trách nhiệm đối với từng Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện (gọi chung là UBND quận, huyện) trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Chỉ tiêu Phấn đấu năm 2023: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93 % dân số. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH trên lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 51,5%, trong đó: Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 48,4%; Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện chiếm 3% lực lượng lao động trong độ tuổi (nông dân và lao động khu vực phi chính thức). Tỷ lệ lao động tham gia BHTN trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 46,9%. Thực hiện các giải pháp thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi người tham gia. Kiểm soát chi phí KCB BHYT; phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp đã đề ra; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về việc triển khai Kế hoạch này.

BHXH thành phố: Chủ trì, phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này; trường hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện các chỉ tiêu được giao đạt tỷ lệ thấp, tham mưu ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với UBND các quận, huyện trong tháng 10/2023.

Tải file đính kèm dưới đây:

38159_1401 kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023

 

 

 

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác