Print Thứ Tư, 25/05/2022 17:15 Gốc

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Dương Kinh. Theo đó, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Dương Kinh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng số 19 dự án, công trình/125,30ha đất quy hoạch thực hiện các dự án, công trình; cụ thể:

. Kế hoạch sử dụng đất (Biểu số 01);

. Kế hoạch chuyền mục đích sử dụng đất (Biểu số 02);

. Kế hoạch thu hồi các loại đất (Biểu số 03);

. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (Biểu số 04);

. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022 (Biểu số 05).

Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh có trách nhiệm:

. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

. Rà soát các công trình, dự án được phê duyệt tại Quyết định này trước khi thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo theo đúng danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và quy định của pháp luật hiện hành.

. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai mục đích; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo theo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh thực hiện Quyết định này, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

. Căn cứ quy định tại Điều 46 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kiểm tra, rà soát những dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận; loại bỏ những dự án, công trình không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

. Rà soát, hướng dẫn, tổng hợp hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg ngày 6/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

. Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu thẩm định, trình duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Dương Kinh.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 1427/QĐ-UBND.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Dương Kinh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác