Print Thứ Sáu, 30/07/2021 16:30 Gốc

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số (dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật,…), tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam; góp phần cho nền kinh tế Hải Phòng bứt phá, phát triển nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Mục tiêu của Kế hoạch là phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố trở thành một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại Hải Phòng. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố có tối thiểu 02 doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới, tối thiểu 05 doanh nghiệp chuyển đổi sang công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực. Đến năm 2030, trên địa bàn thành phố có 10 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó, ít nhất có 05 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm phục vụ Chính quyền điện tử, đô thị thông minh được đưa vào ứng dụng thực tế trên địa bàn thành phố và các địa phương khác trên cả nước.

Kế hoạch định hướng triển khai tập trung xây dựng và phát triển các nhóm doanh nghiệp sau:

– Các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã khẳng định được thương hiệu nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động trong sản xuất.

– Các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội.

– Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số.

– Nghiên cứu, đề xuất thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp công nghệ số thành phố với nguồn huy động xã hội.

– Khuyến khích các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi, ứng dụng thành tựu công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại Kế hoạch cũng đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phát triển doanh nghiệp công nghệ số gồm xây dựng và hoàn thành cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số; phát triển hạ tầng số; phát triển sản phẩm công nghệ số; phát triển nhân lực công nghệ số; phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương; bảo đảm kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chịu trách nhiệm làm đầu mối, hướng dẫn triển khai Kế hoạch này và thường xuyên rà soát kết quả thực hiện, đề xuất cập nhật, điều chỉnh nội dung thực hiện cho phù hợp với thực tế tình hình triển khai, định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch.

Tài liệu chi tiết tải Kế hoạch số 177/KH-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác