Print Thứ Tư, 11/03/2020 14:13 Gốc

Nhằm triển nâng cao năng lực quản lý, giám sát biến đối khí hậu (BĐKH) và tăng cường khả năng ứng phó với BĐKH; tận dụng các cơ hội của BĐKH mang lại, phòng tránh và giảm thiểu những tác động tiêu cực của BĐKH, đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố; góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH và cam kết của Việt Nam trong đóng góp do quốc gia tự quyết định nhằm bảo vệ khí hậu trái đất theo Thỏa thuận Paris về BĐKH, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 565/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nội dung của Kế hoạch đánh giá tác động của BĐKH đến môi trường tự nhiên và các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội, từ đó xác đinh giải pháp ứng phó cho các ngành, lĩnh vực và địa phương trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu quả thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về BĐKH và thúc đẩy việc lồng ghép các yếu tố BĐKH vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Đề xuất giải pháp và danh mục dự án ưu tiên nhằm ứng phó với BĐKH cho thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó tập trung một số nhiệm vụ: tăng cường năng lực quản lý, giám sát BĐKH; giảm thiểu phát thải nhà kính; thích ứng với BĐKH; tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về BĐKH.

Đến năm 2050, tiếp tục tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH của con người, cơ sở hạ tầng và các hệ thống tự nhiên, nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh BĐKH và an toàn trước thiên tai. Tiếp tục thực hiện chương trình, dự án liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện của từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm phát triển nền kinh tế các-bon thấp và tăng trưởng xanh. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế BĐKH, khẳng định sự chủ động, nỗ lực của thành phố Hải Phòng trong ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực vận động hỗ trợ về năng lực, tài chính, công nghệ để ứng phó hiệu quả với các tác động của BĐKH. Thực hiện lồng ghép các yếu tố về BĐKH trong tất cả các hoạt động kinh tế – xã hội nhằm chủ động ứng phó với BĐKH và tận dụng cơ hội từ BĐKH để phát triển kinh tế – xã hội, gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới bảo đảm mục tiêu bền vững và tăng trưởng xanh của thành phố.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố giao Ban Chỉ đạo Chương trình hành động ứng phó với BĐKH thành phố Hải Phòng tham mưu, giúp UBND thành phố trong việc chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án trong Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động hỗ trợ tài chính quốc tế cho các hoạt động về BĐKH và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án quốc tế về BĐKH.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động ứng phó với BĐKH thành phố Hải Phòng phù hợp với thực tế. Chủ trì cùng các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố kết quả thực hiện, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Kế hoạch hành động cho phù hợp với thực tế của thành phố và chỉ đạo của cơ quan Trung ương (nếu có).

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trong việc cân đối, bố trí ngân sách thành phố để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Sở Tài chính trên cơ sở cân đối ngân sách thành phố hàng năm, tham mưu cho UBND thành phố bố trí kinh phí ngân sách thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND thành phố Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và BĐKH trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký./.

Tải về toàn văn Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 5/3/2020.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác