Print Thứ Sáu, 25/03/2022 11:56 Gốc

Nhằm triển khai, thực hiện đầy đủ, hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số năm 2022 theo Quyết định số 284/QĐ-UBND, ngày 24/01/2022, Ủy ban nhân dân thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể về phát triển Chính phủ số, phát triển Kinh tế số, phát triển Xã hội số. Mục tiêu đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương; 60% hồ sơ công việc tại các cơ quan thành phố, 50% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 70% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định; cơ quan nhà nước thành phố có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

Phấn đấu Kinh số chiếm 10% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 9%; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 15%.

Phát triển hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 80% hộ gia đình; triển khai dịch vụ 5G tại khu đô thị trung tâm, khu công nghiệp. Phấn đấu phổ cập điện thoại di động thông minh, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 30%, cung cấp danh tính số trên nền tảng di động cho tối thiểu 20% người dân sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nội dung nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tập trung vào công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; công tác hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển nền tảng số, hạ tầng số; phát triển dữ liệu; phát triển Chính quyền số; phát triển Kinh tế số; phát triển Xã hội số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển nguồn nhân lực (chính quyền, doanh nghiệp, người dân), hợp tác, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các cấp, các ngành triển khai Kế hoạch; tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố. Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đã đặt ra. Trên cở sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, đơn vị, địa phương, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số cho đơn vị, địa phương mình hoàn thành trong tháng 4/2022.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 74/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác