Print Thứ Ba, 01/03/2022 13:20 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND, ngày 23/02/2022 về việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2022.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính. Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức về kế hoạch đào tạo, tập huấn chính quyền điện tử; nêu rõ kết quả đạt được khi đưa Chính quyền số vào việc cải cách hành chính. Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; đáp ứng kịp thời nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nội dung tuyên truyền tập trung tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền việc thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện cải cách hành chính năm 2022 (theo Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND thành phố), các văn bản về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 gắn với tuyên truyền Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số. Tuyên truyền về triển khai xây dựng chính quyền điện tử thành phố và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội về cải cách hành chính. Khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong công tác triển khai cải cách hành chính và giám sát hoạt động thực thi công vụ, tạo sự thống nhất trong thực hiện các kế hoạch, chương trình cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Nhân ân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố. Phát huy vai trò giám sát và tham gia của các cơ quan báo chí, truyền thông; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại các Sở, ngành, địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì giúp UBND thành phố tổ chức triển khai kế hoạch, làm đầu mối điều phối các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền về UBND thành phố. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND thành phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp) để xem xét, giải quyết theo quy định.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 38/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác