Print Chủ Nhật, 05/07/2020 11:07 Gốc

UBND huyện Cát Hải vừa tổ chức tổng kết phong trào điển hình tiên tiến 5 năm, giai đoạn 2015÷2020, biểu dương các tập thể và các nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện đã có bước chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua được phát động hàng năm đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, sát thực và được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng; công tác khen thưởng đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả đề ra. Thi đua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Từ các phong trào thi đua đã làm chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay; góp phần duy trì và tăng trưởng về kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định quốc phòng – an ninh, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tiếp tục nâng cao đời sống của Nhân dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện cơ bản giữ vững và tăng đều qua các năm: năm 2015 đạt 10,7%; năm 2019 đạt 18%. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành du lịch – dịch vụ, nhóm ngành công nghiệp – xây dựng, giảm tỷ trọng nhóm ngành nông – lâm – thủy sản.

Sự nghiệp văn hóa – thể thao, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học – công nghệ của huyện đạt nhiều kết quả quan trọng; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Các giá trị văn hóa được giữ gìn và phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai bài bản, sâu rộng, đạt hiệu quả rõ nét. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của huyện từng bước được hoàn thiện. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm, hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, các lễ hội truyền thống giàu bản sắc địa phương ngày càng phong phú, đa dạng.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016÷2020 đã thực sự đi vào tâm thức của mỗi người dân và tạo đà bứt phá trên con đường xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Kết quả tổng nguồn lực thực hiện chương trình là 1.154,717 triệu đồng, 6/6 xã về đích trong chương trình mục tiêu quốc gia. Công tác quốc phòng – an ninh được tăng cường, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể có những đổi mới thiết thực, góp phần quan trọng tạo bước chuyển biến tích cực về chất, tạo nền tảng chính trị vững chắc trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, thực sự trở thành nguồn nội lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Kết quả của các phong trào thi đua trong 5 năm qua đã phản ánh đúng tinh thần nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân, của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, là động lực thúc đẩy để huyện phát triển ngày càng bền vững; đồng thời qua các phong trào đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng, tôn vinh.

Tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng 34 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015÷2020. Chủ tịch UBND huyện Phạm Quang Hiển phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020÷2025.

TG

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huyện Cát Hải: Tổng kết phong trào điển hình tiên tiến 5 năm, giai đoạn 2015÷2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác