Print Thứ Tư, 10/07/2019 09:37

Theo UBND huyện An Dương, trong 6 tháng đầu năm, thực hiện Chủ đề năm 2019 của huyện An Dương là “tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước- cải cách hành chính” cùng với những kết quả đạt được như tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn đạt 450.644 triệu đồng, đạt 58, 7% dự toán thành phố giao, bằng 86,4% so với cùng kỳ. Cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách gặp khó khăn, thu ngân sách từ các khoản thu  ngoài quốc doanh, thu tiền thuê đất, thu từ khu vực đầu tư nước ngoài do ảnh hưởng: thu từ nợ đọng không đáng kể, các dự án còn chậm nộp tiền, nhà thầu vãng lai ngoại tỉnh giảm. Việc đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch giao.

Thu hút đầu tư từ bên ngoài tuy có nhiều cố gắng nhưng nguồn lực giành cho đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Trụ sở HĐND- UBND huyện An Dương được đầu tư xây mới, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính tại huyện

Trong thu hút đầu tư còn gặp khó khăn nhất định, đặc biệt thu hút doanh nghiệp trong licnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn trên địa bàn huyện. Doanh nghiệp huyện quản lý phần lớn có quy mô nhỏ, khả năng tài chính và năng lực cạnh tranh không cao.

Trụ sở làm việc và cơ sở vật chất phục vụ cải cách hành chính, nhất là bộ phận một cửa tại một số xã chưa đảm bảo đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính.

Việc triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hành chính ISO 9001: 2015 tại các xã, thị trấn còn chậm. Tinh thần, thái độ phục vụ giải quyết công việc, thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.   

PV

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Huyện An Dương:  Cải cách hành chính, thu ngân sách còn nhiều khó khăn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác