Print Thứ Tư, 31/03/2021 10:24 Gốc

Căn cứ Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia, Sở Nội vụ hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) vì lý do bất khả kháng (chết, bị xóa tên khỏi danh sách chính thức những người ứng cử…) không thể tiếp tục ứng cử theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND  năm 2015 như sau:

1. Trường hợp khuyết người ứng cử trong thời gian từ sau khi Ủy ban bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử đến trước ngày danh sách này được niêm yết, thì Ủy ban bầu cử sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định theo một trong các hình thức sau đây:

a) Quyết định giữ nguyên danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND còn lại khi số dư người ứng cử vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định bổ sung người có số phiếu tín nhiệm cao nhất và đạt trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm trong số những người còn lại trong danh sách những người ứng cử được xem xét tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba vào danh sách chính thức những người ứng cử nếu số dư người ứng cử ở đơn vị bầu cử không đảm bảo theo quy định của pháp luật, trong danh sách hiệp thương lần thứ ba còn có người ứng cử đạt trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm trở lên và thời gian để bổ sung phải còn ít nhất là 02 ngày tính đến ngày niêm yết dánh sách chính thức những người ứng cử.

c) Quyết định giảm số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở đơn vị bầu cử để đảm bảo số dư theo quy định của pháp luật nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b phần này.

2. Trường hợp khuyết người ứng cử trong thời gian từ sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND đã được niêm yết cho đến ngày bầu cử, thì Ủy ban bầu cử sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định theo một trong các hình thức sau đây:

a) Quyết định giữ nguyên danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND còn lại khi số người ứng cử vẫn nhiều hơn số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó (ít nhất là 01 người);

b) Quyết định giảm số đại biểu HĐND được bầu ở đơn vị bầu cử để đảm bảo số người ứng cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó ít nhất là 01 người.

3. Văn bản của Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã về nội dung quy định tại phần 1 và phần 2 nêu trên phải được báo cáo ngay đến Ủy ban bầu cử cấp trên trực tiếp.

Trên đây là hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng; đề nghị Ủy ban bầu cử các quận, huyện thực hiện đúng quy định (các quận, huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện theo đúng quy định)./.

Tài liệu chi tiết tải tại đây 617-SNV-XDCQCTTN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác