Print Thứ Ba, 06/04/2021 12:47 Gốc

Căn cứ Công văn số 112/VPHĐBCQG-PL ngày 02/4/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Sở Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn việc xác định số phiếu phát ra và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Về việc xác định số phiếu phát ra, theo mẫu số 34/HĐBC quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia thì khi kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ bầu cử phải thống kê cụ thể số phiếu nhận về, số phiếu phát ra, số phiếu cử tri đổi do gạch hỏng và số phiếu còn lại không sử dụng đến. Theo đó, tổng số phiếu phát ra cộng với số phiếu cử tri đổi do gạch hỏng và số phiếu còn lại không sử dụng đến phải bằng số phiếu mà Tổ bầu cử đã nhận về. Vì vậy, để đảm bảo tính chính xác và thống nhất khi so sánh tỷ lệ phần trăm (%) số phiếu thu vào với số phiếu phát ra tại các mẫu biên bản xác định kết quả bầu cử.

Về việc xác định số cử tri đã tham gia bỏ phiếu, theo quy định tại Điều 80 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, trường hợp đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri thì sẽ phải xem xét, quyết định việc bầu cử lại ở đơn vị bầu cử đó. Do đó, Tổ bầu cử có trách nhiệm phân công thành viên theo dõi, kiểm soát chặt chẽ danh sách cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Cụ thể khi cử tri đến bỏ phiếu, thành viên Tổ bầu cử phải kiểm tra Thẻ cử tri, đối chiếu với danh sách cử tri, đánh dấu theo dõi số lượng cử tri đi bỏ phiếu vào danh sách cử tri và phát phiếu bầu đã được đóng dấu của Tổ bầu cử cho cử tri. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử thống kê số cử tri đã được đánh dấu trong danh sách cử tri để xác định tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đối với từng loại bầu cử (bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND thành phố, cấp huyện, cấp xã) và tỷ lệ phần trăm (%) cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng cử tri của khu vực bỏ phiếu đó. Nếu tỷ lệ này đạt trên 50% tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu thì mới chuyển sang bước tiếp theo (niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng, phiếu bầu gạch hỏng, kiểm phiếu…). Lưu ý, số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu đối với mỗi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở từng cấp là khác nhau bởi có cử tri được bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố, có cử tri được bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở cả 3 cấp. Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu phải bằng hoặc nhiều hơn tổng số phiếu thu vào (vì có trường hợp cử tri đã nhận phiếu bầu nhưng không bỏ vào hòm phiếu). Trường hợp tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì Tổ bầu cử thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 11 của Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn việc xác định số phiếu phát ra và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác