Print Thứ Tư, 21/06/2023 20:00 Gốc

Ngày 20/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành văn bản số 1645/SGDĐT-GDTX&ĐH. Theo đó, hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động đối với các Trung tâm Ngoại ngữ; Ngoại ngữ, tin học; Tin học; Giáo dục kỹ năng sống; Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (sau đây gọi là Trung tâm) như sau:

Việc tổ chức và hoạt động của các Trung tâm

Trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hải Phòng và các văn bản hướng dẫn khác.

Trung tâm hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và các văn bản hướng dẫn khác.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn đầu tư nước ngoài tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học và các văn bản hướng dẫn khác.

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tổ chức và hoạt động theo Thông tư số 20/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và các văn bản hướng dẫn khác.

Đơn vị có hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thực hiện theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; Công văn số 5871/BGDĐT-QLCL ngày 08/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài và các văn bản hướng dẫn khác.

Sở GDĐT đã có các văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động và đã cung cấp các văn bản đến các Trung tâm, Sở GDĐT đề nghị các Trung tâm nghiêm túc thực hiện.

Lớp học tại một Trung tâm ngoại ngữ ở Hải Phòng.

Hoạt động liên kết

Để hoạt động liên kết giữa Trung tâm và các cơ sở giáo dục đạt chất lượng, hiệu quả tốt, Sở GDĐT yêu cầu các Trung tâm; Trường trung học phổ thông; Phòng GDĐT quận, huyện chỉ đạo các đơn vị giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Đối với các trung tâm có hoạt động liên kết

Giáo viên của Trung tâm, đặc biệt giáo viên thực hiện giảng dạy liên kết trong nhà trường phải đảm bảo đúng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ tại các văn bản: Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hải Phòng và các văn bản có liên quan khác. Trung tâm và Đơn vị giáo dục có hoạt động liên kết phải có trách nhiệm rà soát điều kiện về giáo viên và phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý các cấp.

Việc liên kết đào tạo, giảng dạy tăng cường bổ trợ kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghe nói đối với ngoại ngữ; khả năng tin học và giáo dục kỹ năng sống phải đảm bảo chất lượng đã cam kết và không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và giáo dục học sinh chính khóa của đơn vị giáo dục.

Thực hiện chế độ công khai, đặc biệt công khai, minh bạch về học phí và các khoản thu đối với người học trên cơ sở phù hợp, thỏa thuận và tự nguyện đóng góp. Việc thu chi, quản lý học phí và thu nhập của giáo viên tăng thêm và các khoản khác phải tuân thủ đúng các quy định về tài chính hiện hành.

Đối với các đơn vị giáo dục có tổ chức hoạt động liên kết

Việc tổ chức liên kết với Trung tâm phải được sự thống nhất trong tập thể lãnh đạo, giáo viên nhà trường và đồng thuận của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện để đáp ứng nhu cầu chính đáng của học sinh.

Trung tâm và các đơn vị giáo dục có liên kết phải có hợp đồng giữa hai bên và chịu trách nhiệm thực hiện theo hợp đồng đã ký. Hợp đồng phải quy định rõ về nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, hình thức dạy học, địa điểm tổ chức và trách nhiệm của mỗi bên… Sau khi ký kết hợp đồng phải báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp và Sở GD&ĐT; đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc các quy định và hướng dẫn có liên quan của các cấp quản lý. Đơn vị liên kết và Trung tâm gửi hợp đồng về Phòng GDĐT quận, huyện theo phân cấp quản lý (trường MN, TH, THCS) và về Phòng GDTX&ĐH, Sở GD&ĐT khi 2 bên thực hiện liên kết.

Việc phân công và quản lý đối với giáo viên của nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng nhưng phải đảm bảo các quy định về chuyên môn và các quy định hiện hành khác.

Lưu ý việc sắp xếp thời khóa biểu đảm bảo nguyên tắc việc tăng cường bổ trợ kiến thức không làm ảnh hưởng đến hoạt động chính khóa của nhà trường và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Việc sử dụng lao động là người nước ngoài

Trung tâm và đơn vị giáo dục chỉ được sử dụng giáo viên, đặc biệt người nước ngoài nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đã được quy định trong các văn bản hướng dẫn. Trung tâm và đơn vị giáo dục nghiêm túc thực hiện đúng, đầy đủ các quy định tại các văn bản, hướng dẫn có liên quan đến quản lý người nước ngoài theo quy định hiện hành.

Yêu cầu cán bộ, giáo viên và học sinh nghiêm túc trong quan hệ ứng xử với giáo viên của Trung tâm, đặc biệt với người nước ngoài; tránh những trường hợp xung đột về văn hóa. Các hoạt động của người nước ngoài do Trung tâm và nhà trường liên kết tổ chức phải được báo cáo và có sự hỗ trợ của giáo viên người Việt.

Lớp học tại một Trung tâm tin học ở Hải Phòng.

Trách nhiệm quản lý của Phòng GDĐT quận, huyện

Phòng GDĐT quận, huyện thực hiện chức năng quản lý các đơn vị giáo dục có tổ chức hoạt động liên kết, các Trung tâm đóng trên địa bàn quận, huyện (được quy định trong Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và các văn bản khác).

Phòng GDĐT quận, huyện hướng dẫn, quản lý các đơn vị giáo dục có tổ chức hoạt động liên kết về giáo viên, nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu, chuyên môn và các điều kiện khác để đảm bảo hoạt động liên kết diễn ra trong đơn vị giáo dục đạt được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của học sinh… Tuy nhiên, tránh phát sinh thêm quy định rườm rà, giấy phép con không cần thiết để ảnh hưởng, cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp…

Phòng GDĐT quận, huyện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đã được quy định để quản lý các Trung tâm đóng trên địa bàn quận, huyện.

Phòng GDĐT quận, huyện tham mưu UBND quận, huyện để quản lý tốt các Trung tâm trên địa bàn.

Trách nhiệm quản lý của các Phòng chuyên môn của Sở

Phòng Giáo dục thường xuyên và Đại học tham mưu trong công tác quản lý các Trung tâm hoạt động ở ngoài nhà trường.

Các phòng chuyên môn theo cấp học tham mưu trong công tác quản lý hoạt động liên kết đối với các trường có hoạt động liên kết tương ứng với cấp học được phụ trách.

Thanh tra Sở có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra các hoạt động theo quy định.

Giáo viên người nước ngoài tại một Trung tâm ngoại ngữ ở Hải Phòng.

Chế độ báo cáo

Trung tâm báo cáo kết quả hoạt động liên kết gửi bản cứng có dấu đỏ về Sở GDĐT (qua Phòng GDTX&ĐH); báo cáo trực tuyến chọn mục Báo cáo hoạt động liên kết trong nhà trường, đồng thời gửi về Phòng GDĐT quận, huyện theo phân cấp quản lý (trường MN, TH, THCS). Các báo được thực hiện định kỳ trước 17 ngày cuối cùng các tháng 1, 5, 9 hàng năm theo hình thức như đã nêu ở trên.

Sở GDĐT kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp chỉ đạo Phòng GDĐT quận, huyện căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hải Phòng; Công văn số 6357/UBND-VX ngày 12/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn thành phố và các văn bản chỉ đạo khác để thực hiện các nhiệm vụ quản lý các trung tâm theo thẩm quyền đã được phân cấp.

Văn bản số 1645/SGDĐT-GDTX&ĐH được ban hành, thay thế các văn bản: số 1159/SGDĐT-GDTX ngày 18/9/2017; số 2947/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 22/10/2020; số 95/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 14/01/2022; số 754/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 12/4/2022 của Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị giáo dục, Giám đốc trung tâm nghiêm túc thực hiện.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động đối với các Trung tâm Ngoại ngữ; Ngoại ngữ, tin học; Tin học; Giáo dục kỹ năng sống; Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác