Print Thứ Sáu, 21/05/2021 16:21 Gốc

Căn cứ văn bản số 254/VPHĐBCQG-PL ngày 20/5/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Thực hiện Công văn số 3210/UBND-NV ngày 19/5/2021 của UBND thành phố về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, theo đó giao Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại ý 4, mục 5 Văn bản số 3175/UBND-VX ngày 18/5/2021, Sở Nội vụ đề nghị UBND, Ủy ban bầu cử các quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biêu Quốc hội khóa XV và đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn và thực hiện việc cấp thẻ cử tri theo đúng quy định cúa Luật Bầu cử đại biếu Quốc hội và đại biếu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sau đây gọi tắt là Luật Bầu cử), các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử thành phố và Sở Nội vụ, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri

1.1. Đối với trường hợp công dân đã đãng ký thường trú tại địa phương nhưng đi làm ăn, sinh sống tại địa phương khác hoặc ở nước ngoài, nếu đã làm thủ tục thay đối thông tin nơi cư trú hoặc khai báo tạm vắng ở địa phương thì UBND cấp xã không ghi tên công dân đó vào danh sách cử tri.

UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường nắm bắt thông tin đối với các trường họp nêu trên; trong trường họp cử tri đó trở về nơi thường trú trước thời diêm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 07 giờ ngày 21/5/2021 đối với huyện Bạch Long Vĩ và trước 07 giờ ngày 22/5/2021 đổi với các quận, huyện còn lại) đề nghị được bỏ phiếu thì UBND cấp xã bổ sung thêm vào danh sách cử tri và phát Thẻ cử tri để công dân bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định.

1.2. Đối với trường hợp công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng đã vắng mặt dài ngày ở nơi thường trú (sinh sống tại nơi khác hoặc lao động, học tập ở nước ngoài) mà chưa làm thủ tục thay đối thông tin nơi cư trú, không khai báo tạm vắng với địa phương thì UBND cấp xã vẫn ghi tên công dân vào danh sách cử tri, đồng thời có biện pháp thông tin phù hợp liên hệ trực tiếp với cử tri hoặc qua người thân của cử tri đế cử tri biết về việc lập danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử của mình. Trong trường hợp cử tri hoặc người thân của cử tri xác nhận không thực hiện việc bỏ phiếu tại nơi cư trú thì ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật nội dung “Cử tri bỏ phiếu nơi khác ” trong danh sách cử tri và không tính vào tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu.

1.3. Trường họp cử tri không thể tham gia bỏ phiếu nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri, đã xin giấy chứng nhận của UBND cấp xã nơi mình có tên trong danh sách cử tri đe tham gia bỏ phiếu ở nơi khác thì được bổ sung tên vào danh sách cử tri tại địa phương nơi cử tri có thế tham gia bỏ phiếu đế thực hiện quyền bầu cử theo quy định tại Điều 34 của Luật Bầu cử. Việc bố sung tên vào danh sách cử tri trong trường hợp này được tính đến thời điếm bắt đầu bỏ phiếu (07 giờ 00 ngày 23/5/2021 đối với các khu vực bỏ phiếu trong điều kiện bình thường). Sau thời điếm bắt đầu bỏ phiếu, UBND cấp xã không thực hiện việc bổ sung danh sách cử tri nữa (tại mẫu số 20/HĐBC-QH và mẫu số 25/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn về số cử tri trong danh sách cử trì tại khu vực bỏ phiếu được cập nhật đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu).

1.4. Trường hợp công dân bị bắt tạm giam, tạm giữ ở địa phương khác nơi đã được ghi tên trong danh sách cử tri trong khoảng thời gian 24 giờ trước thời diem bắt đầu bỏ phiếu (từ 7 giờ 00 ngày 22/5/2021 đến trước 7 giờ 00 ngày 23/5/2021) thì UBND cấp xã nơi có

trại tạm giam, tạm giữ không thực hiện việc bổ sung tên của công dân vào danh sách cử tri.

2. Việc rà soát, bổ sung danh sách cử tri đối với người đang thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19

2.1. Trong thời gian sau khi danh sách cử tri đã được lập và niêm yết cho đến ngày bầy cử, UBND các xã, phường, thị trấn cần thường xuyên theo dõi, rà soát, cập nhật và ghi chú rõ các trường hợp cử tri trong danh sách là người đang thực hiện biện pháp cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà (bao gồm cách ly y tê tại nhà, nơi ở, nơi lưu trú theo yêu cầu của cơ quan có thâm quyền) đế có phương án chuẩn bị phù họp.

Trường hợp có cử tri trên địa bàn đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung nằm ngoài địa bàn thì UBND cấp xã nơi lập danh sách cử tri có trách nhiệm nắm thông tin, chủ động lập danh sách các cử tri này và gửi đến UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung đế bố sung vào danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biếu Quốc hội, đại biếu Hội đồng nhân dân thành phố. UBND cấp xã nơi đã lập danh sách cử tri ban đầu có trách nhiệm cập nhật vào danh sách cử tri nội dung ghi chú “Bỏ phiếu ở nơi khác do cách lyy tế” và không tính vào tống số cử tri của khu vực bỏ phiếu.

2.2. Việc bố sung danh sách cử tri đối với người được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung được thực hiện như sau:

a) UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, cập nhật danh sách những người được cách ly y tế trên địa bàn đê bố sung danh sách cử tri. Nếu đến ngày bầu cử vẫn trong thời gian cách ly tập trung, người phụ trách cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm tổng hợp, cập nhật thông tin về các trường hợp thực hiện cách ly y tế tại cơ sở do mình phụ trách và thông báo đến UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung đế kịp thời thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly tập trung. Việc bổ sung danh sách cử tri thực hiện chậm nhất 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu.

b) Trường hợp thời gian cách ly tập trung kết thúc trước ngày bầu cử thì cử tri trở về nơi cư trú, xuất trình giấy chứng nhận hoàn thành cách ly với UBND cấp xã nơi mình cư trú để được ghi tên bổ sung vào danh sách cử tri, nhận thẻ cử tri và thực hiện việc bỏ phiếu ở nơi cư trú. Đồng thời, UBND câp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung xóa tên cử tri đó khỏi danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu của cơ sở cách ly tập trung.

2.3. Đối với những người đang làm việc, thực hiện trong các cơ sở cách ly tập trung vì yêu cầu phòng, chống dịch bệnh mà trong ngày bầu cử không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điếm bắt đầu bỏ phiếu, người phụ trách cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm tổng hợp danh sách, thông báo đến UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung đế bố sung vào danh sách cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biếu Hội đồng nhân dân thành phố tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly tập trung theo quy định tại Điều 34 Luật Bầu cử; đồng thời thông báo đến Úy ban nhân dân cấp xã nơi lập danh sách cử tri ban đầu để cập nhật vào danh sách cử tri thông tin về việc “Cử tri bỏ phiếu ở nơi khác” và không tính vào tống số cử tri của khu vực bỏ phiếu.

2.4. Trong trường hợp cử tri đã được phát thẻ cử tri nhưng sau đó di chuyến đến nơi ở khác vì lý do dịch bệnh mà không thế tham gia bỏ phiếu ở nơi đã có tên trong danh sách cử tri thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điếm bắt đầu bỏ phiếu, cử tri mang thẻ cử tri đã được phát đến UBND cấp xã nơi mình có thế tham gia bỏ phiếu đế đề nghị được bố sung vào danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử tại nơi mới. UBND cấp xã nơi nhận được đề nghị của cử tri có trách nhiệm thu lại thẻ cử tri mà cử tri đã được cấp trước đó, bố sung danh sách cử tri và cấp thẻ cử tri mới đế cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu phù hợp trên địa bàn, đồng thời thông báo ngay đến UBND cấp xã nơi đã phát thẻ cử tri cũ để UBND cấp xã nơi đó cập nhật vào danh sách cử tri thông tin về việc “Cử tri đi bỏ phiếu ở nơi khác ” và không tính vào tống số cử tri của khu vực bỏ phiếu.

Đối với trường họp cử tri đã có tên trong danh sách cử tri nhưng chưa nhận được thẻ cử tri, nay lại có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu tại địa phương khác nhưng do không thế quay về khu vực bỏ phiếu mà mình đã có tên trong danh sách cử tri đế xin cấp giấy chứng nhận tham gia bỏ phiếu ở nơi khác thì có thế đến UBND cấp xã nơi mình có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu để đề nghị được bố sung vào danh sách cử tri và thực hiện bỏ phiếu trên địa bàn. UBND cấp xã tạo điều kiện thuận lợi đế cử tri được bổ sung tên vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu phù hợp trên địa bàn và thông báo ngay đến UBND cấp xã nơi đó cập nhật thông tin về việc “Cử tri bỏ phiếu ở nơi khác ” và không tính vào tống số cử tri của khu vực bỏ phiếu.

2.5. Đối với cử tri đang thực hiện cách ly tại địa bàn dân cư thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là địa bàn cách ly) mà chưa có tên trong danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thì đề nghị Tổ bầu cử rà soát, lập danh sách các cử tri này và gửi đến UBND cấp xã để bố sung vào danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu mới nơi có địa bàn cách ly theo nguyên tắc:

– Cử tri là người thường trú hoặc người tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên trên địa bàn cách ly thì được bỏ phiếu bầu cử đại biếu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biếu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

– Cử tri là người tạm trú tại địa bàn nhưng thời gian tạm trú chưa đủ 12 tháng thì được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biếu Hội đồng nhân dân thành phổ và đại biêu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

– Cử tri là người ở nơi khác đến, lưu trú trên địa bàn cách ly thì được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biếu Hội đồng nhân dân thành phố.

2.6. Các tổ chức phụ trách bầu cử phải chủ động theo dõi, nắm thông tin kịp thời về biến động danh sách cử tri, tổng số cử tri trong danh sách tại khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đối với từng cấp để kịp chuẩn bị số lượng phiếu bầu cử ở từng cấp cho phù hợp và nhân lực, vật tư, các điều kiện bảo đảm khác cho công tác tố chức bầu cử tại địa bàn cách ly và cơ sở cách ly tập trung.

3. Về việc rà soát, xác nhận nguyện vọng bỏ phiếu của cử tri

Úy ban nhân dân, úy ban bầu cử quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hướng dẫn Tố bầu cử phối họp chặt chẽ với cán bộ ở thôn, tô dân phố tiếp tục thường xuyên thông tin, tuyên truyền đến nhân dân, cử tri và thực hiện việc rà soát danh sách cử tri trên địa bàn đế xác nhận lại nguyện vọng của cử tri về việc sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu cử ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri hay bỏ phiếu ở nơi khác:

– Trường hợp cử tri xác nhận sẽ bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì Tố bầu cử phát thẻ cử tri đê cử tri thực hiện quyền bầu cử.

– Trường hợp cử tri đề nghị được bỏ phiếu ở nơi khác thì Tố bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện thủ tục về việc bỏ phiếu ở nơi khác theo quy định tại Luật Bầu cử đại biếu Quốc hội và đại biếu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Trường hợp đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu (07 giờ ngày 22/5/2021 đối với huyện Bạch Long Vĩ và 07 giờ ngày 23/5/2021 đối với các quận, huyện còn lại) mà vẫn không thể liên hệ được với cử tri để phát thẻ cử tri do cử tri có tên trong danh sách không có mặt tại nơi đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú thì Tố bầu cử sẽ thông báo đến UBND cấp xã để kịp thời xóa tên người đó trong danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu đó.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn việc lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri (theo Văn bản số 1059/SNV-XDCQ&CTTN, ngày 20/5/2021 của Sở Nội vụ)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác