Print Thứ Sáu, 14/02/2020 19:16 Gốc

Ban Tuyên giáo Thành uỷ vừa có văn bản hướng dẫn số 68-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ  niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.

Theo đó, tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố, sự đồng thuận xã hội và tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân thành phố để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Các Sở, ban, ngành, đơn vị địa phương chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ để xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra yêu cầu đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm với quy mô, hình thức phù hợp theo các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, thành phố, các địa phương, đơn vị; tạo được không khí phấn khởi, vui tươi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 68-HD BTGTU.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử  quan trọng trong năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác