Print Thứ Hai, 20/04/2020 21:34 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Công văn số 2730/UBND-NC2 ngày 14/4/2020 yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, căn cứ điều kiện, tình hình thực tế và định hướng nội dung phổ biến giáo dục pháp luật (sau đây gọi tắt là PBGDPL) được xác định tại Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, thực chất, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoan j 2019-2021 tại thành phố Hải Phòng”. Tiếp tục triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn Giáo dục công dân/Pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng video bài giảng online trong bối cảnh học sinh nghỉ học do dịch bệnh Covid-19.

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục triển khai tổ chức có hiệu quả Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 11/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2020” và Văn bản số 1877/UBND-NC2 ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2020. Đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại một số văn bản quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho phù hợp với thực tế, kiến nghị chính sách, cơ chế hỗ trợ nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này giai đoạn 2021-2025.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 2730-UBND-NC2.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở;  xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác