Print Thứ Năm, 17/02/2022 17:00 Gốc

Ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 10329/UBND-TC về việc quy định tạm thời về chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ làm việc tại Trạm y tế lưu động và hỗ trợ người điều trị Covid-19 (F0), cách ly y tế (F1), trong đó giao Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện theo quy định.

Ngày 27/01/2022, Sở Tài chính có Công văn số 289/STC-HCSN về việc quy định tạm thời về chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ làm việc tại Trạm y tế lưu động và hỗ trợ người điều trị Covid-19 (F0), cách ly y tế (F1). Trong đó đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:

– Chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của các đối tượng là người điều trị Covid-19 (F0), các ly y tế (F1) tại nhà thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công; kiểm tra danh sách tổng hợp theo đề nghị của các quận, huyện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.

– Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ theo quy định, và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Để triển khai thực hiện các nội dung trên theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn tạm thời việc thực hiện hỗ trợ người điều trị Covid-19 (F0) và cách ly y tế (F1) tại nhà như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Người điều trị Covid-19 (F0) và người cách ly y tế (F1) tại nhà theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng.

2. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ

. Hỗ trợ tiền ăn mức: 45.000 đồng/người/ngày.

. Thời gian hỗ trợ: Thời gian điều trị theo quy định.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022.

4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện

a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người điều trị Covid-19 (F0) và người cách ly y tế (F1) tại nhà gồm:

– Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc điều trị tại nhà (đối với F0 điều trị tại nhà) hoặc cách ly tại nhà (đối với F1 cách ly tại nhà).

– Giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly (đối với F1 đã kết thúc cách ly tại nhà); giấy xác nhận hoàn thành điều trị tại nhà hoặc xác nhận thời gian điều trị tại nhà (đối với F0 điều trị tại nhà) hoặc giấy chứng tử cùng xác nhận F0 điều trị tại nhà chết trong thời gian điều trị của cơ quan y tế cấp xã (đối với F0 điều trị tại nhà chết trong thời gian điều trị).

– Bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế;

+ Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng.

Đối với trường hợp mất các giấy tờ trên thì thay thế bằng giấy cam kết chịu trách nhiệm về thông tin của F0, F1; của cha/mẹ/vợ/chồng/con/người giám hộ hợp pháp của F0, F1.

b) Trình tự, thủ tục

– Cấc F0, F1; cha/mẹ/vợ/chồng/con/ngườí giám hộ hợp pháp của F0, F1; cha/mẹ/vợ/chồng/con/người giám hộ hợp pháp của F0 chết trong thời gian điều trị, gửi hồ sơ quy định tại mục a nêu trên tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2022.

Trước ngày 05 và ngày 20 hàng tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, lập danh sách (theo mẫu kèm theo văn bản này) đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng thời gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Ủy ban nhân, dân các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách, thẩm định, tổng hợp danh sách và chi trả các đối tượng được hỗ trợ theo quy định; thanh quyết toán kinh phí theo hướng dẫn của Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn tạm thời về chế độ hỗ trợ cho người điều trị Covid-19 (F0), cách ly y tế (F1) tại nhà thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác