Print Thứ Bảy, 08/08/2020 12:20 Gốc

Ngày 5/8/2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19”, theo đó, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung cụ thể:

Sở Y tế chỉ đạo, tổ chức phổ biến, hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú thực hiện phân loại, thu gom chất thải lây nhiễm trong phòng, chống COVID-19 theo đúng quy định. Chỉ đạo cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện công tác khử trùng, xử lý môi trường ổ dịch, thực hiện thu gom các loại chất thải phát sinh từ phòng cách ly của người mắc hoặc nghi mắc COVID-19 đối với cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và chuyển về cơ sở y tế để xử lý hoặc thuê xử lý như đối với chất thải lây nhiễm. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo việc tổ chức vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn, đảm bảo kịp thời theo quy định. Hướng dẫn các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo đúng quy định. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Chủ trì, cùng Sở Y tế xây dựng phương án xử lý chất thải y tế đáp ứng với từng cấp độ dịch, báo cáo UBND thành phố.

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng chịu trách nhiệm vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV- 2 phát sinh từ các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà và nơi lưu trú trên địa bàn, đảm bảo kịp thời hàng ngày và khi cần.

Các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung phải tổ chức thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn. Thực hiện xử lý chất thải lây nhiễm tại chỗ bằng công trình/thiết bị xử lý hiện có tại cơ sở hoặc hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng để vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra ngoài môi trường. Tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý chất thải, vệ sinh môi trường cho người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế, người được cách ly và các đối tượng liên quan biết và thực hiện.

Sở Tài chính đảm bảo kinh phí thực hiện quản lý chất thải theo quy định, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải trong phòng, chống dịch COVID-19.

V.H.N

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác