Print Thứ Hai, 22/02/2021 14:24 Gốc

Căn cứ Công văn số 53/HĐBCQG-TBNS ngày 18/02/2021 của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc kê khai Hồ sơ lý lịch; Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban bầu cử thành phố) hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc kê khai Hồ sơ lý lịch như sau:

– Trong các mẫu 5, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia) khi lập danh sách có liên quan đến người ứng cử, tổ chức phụ trách bầu cử cần ghi đúng họ và tên đã khai trong hồ sơ của người ứng cử. Trường hợp họ và tên khai sinh của người ứng cử khác với họ và tên thường dùng hoặc người ứng cử có chức vị, pháp danh, pháp liệu theo tôn giáo thì tại phần ghi họ và tên người ứng cử được viết thống nhất theo nguyên tắc sau: Họ và tên khai sinh được viết trước, họ và tên thường dùng hoặc người ứng cử có chức vị, pháp danh, pháp hiệu theo tôn giáo được viết sau và được đặt trong dấu ngoặc đơn (); không cần ghi bí danh hoặc các tên gọi khác chỉ sử dụng trong phạm vi hẹp hoặc đã lâu không còn sử dụng.

– Đối với việc thể hiện tên cử tri trong các mẫu 11, 12, 13 (kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia) đối với hoạt động tôn giáo thì vẫn viết theo nguyên tắc như sau: Họ và tên khai sinh được viết trước, họ và tên thường dùng hoặc chức vị, pháp danh theo tôn giáo được viết sau và được đặt trong dấu ngoặc đơn (); không cần ghi bí danh hoặc các tên gọi khác chỉ sử dụng trong phạm vi hẹp hoặc đã lâu không còn sử dụng. Riêng mẫu số 12, 13 không có mục giới tính thì ghi Ông (bà) vào trước tên cử tri.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 356-SNV-XDCQCTTN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc kê khai Hồ sơ lý lịch
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác