Print Thứ Năm, 05/11/2020 18:20 Gốc

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính vừa có hướng dẫn liên Sở thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019 của HĐND thành phố.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ học phí là: trẻ em mầm non (gồm trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em từ 6 tuổi trở lên có xác nhận của các cơ sở giáo dục mầm non về việc đang học thực tế tại đơn vị do lý do khách quan); học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Cô trò trường Mầm non Kim Đồng 4 – Ảnh: Đức Nghĩa.

Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% học phí theo mức học phí được HĐND thành phố quyết định; đối với đối tượng thuộc diện giảm học phí theo quy định, ngân sách thành phố sẽ cấp hỗ trợ phần còn lại. Hỗ trợ theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục nhưng tối đa không quá 12 tháng/1 năm học đối với trẻ em mầm non và không quá 9 tháng/1 năm học đối với học sinh THCS, THPT. Đối với các trường ngoài công lập, mức hỗ trợ học phí bằng mức học phí được HĐND thành phố quy định trên địa bàn cho từng cấp học theo từng năm học.

Thời điểm thực hiện hỗ trợ đối với trẻ mầm non, học sinh THCS là từ năm học 2020-2021 đến khi Chính phủ có quy định miễn học phí đối với đối tượng này; đối với học sinh THPT thực hiện từ năm học 2021-2022.

Về trình tự thực hiện, đối với các cơ sở giáo dục thuộc cấp huyện quản lý, lập dự toán gửi phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định (bao gồm các đối tượng học công lập và ngoài công lập), tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp xây dựng dự toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện.

Đối với học sinh trường THPT, Trường phổ thông liên cấp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng, hàng năm, vào ngày 15/1 và ngày 15/8, các cơ sở giáo dục gửi danh sách học sinh được hỗ trợ học phí đến Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND thành phố quyết định phê duyệt cấp kinh phí. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ học phí theo năm ngân sách.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn liên Sở thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác