Print Thứ Tư, 06/11/2019 10:08

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 105-HD/BTGTW ngày 11/10/2019 về công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác lý luận chính trị, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong năm 2020, như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin lý luận và thực tiễn mới, giáo dục lý luận chính trị qua các ngày kỷ niệm lớn.

2. Tiếp tục thực hiện thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

3. Triển khai tốt công tác nghiên cứu lý luận chính trị.

4. Công tác giáo dục lý luận chính trị.

4.1. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp.

4.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

4.3. Tăng cường công tác kiểm tra giáo dục lý luận chính trị.

5. Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
6. Giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị.

Xem chi tiết nội dung tại Hướng dẫn 105-HD/BTGTW ngày 11/10/2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn Chỉ thị 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác