Print Chủ Nhật, 10/04/2022 15:18 Gốc

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, tránh tập trung đông người nên Sở Thông tin và Truyền thông không tổ chức, triển khai hướng dẫn các đơn vị triển khai, thực hiện lập, thẩm định các hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP và Thông tư 03/2020/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng chia sẻ, hướng dẫn như sau cụ thể:

Đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước, việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Thực hiện theo Luật Đầu tư công; Điều 12, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế chi tiết đối với các dự án do Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 và Điểm c, Khoản 2, Điều 22 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP…

Đối với các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên có mức kinh phí trên 15 tỷ đồng, thực hiện theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 3, Điều 51 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối thẩm định; trực tiếp thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết; thực hiện việc lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và tổ chức xin ý kiến chuyên môn của các cơ quan, đơn vị liên quan khác (nếu cần thiết) theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP.

Đối với các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng, quy định tại Khoản 2, Điều 51, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Đối với các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, quy định tại Khoản 1, Điều 51 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP.

Đối với hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin không sẵn có trên thị trường, quy định tại Khoản 2, Điều 52 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP.

Đối với hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin thuộc dự án nằm trong lĩnh vực khác, quy định tại Khoản 4, Điều 6, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ, hướng dẫn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn các Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện lập, thẩm định các hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP và Thông tư 03/2020/TT-BTTTT
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác