Print Chủ Nhật, 10/12/2023 22:01 Gốc

Về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc (VKFTA), trong quá trình giải quyết tranh chấp, các báo cáo được thực hiện như sau:

Báo cáo của Hội đồng trọng tài sẽ được soạn thảo mà không có sự hiện diện của các Bên. Hội đồng trọng tài sẽ dựa vào các điều khoản liên quan của Hiệp định này, các bản đệ trình và lập luận của các Bên, có thể xem xét đến các thông tin được cung cấp cho Hội đồng trọng tài để đưa ra báo cáo.

Báo cáo của Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm phần miêu tả tóm tắt các văn bản đệ trình và, hoặc lập luận của các Bên, các kết luận và phán quyết của Hội đồng trọng tài. Nếu các Bên nhất trí, Hội đồng trọng tài sẽ đưa các khuyến nghị giải quyết tranh chấp vào trong báo cáo. Các kết luận và phán quyết của Hội đồng trọng tài, và khuyến nghị, nếu có, để giải quyết tranh chấp, không thể làm phát sinh thêm quyền và nghĩa vụ của các Bên, được quy định trong Hiệp định.

Trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm các trường hợp có liên quan đến hàng hóa dễ hư hỏng, Hội đồng trọng tài sẽ nỗ lực đưa ra báo cáo sơ bộ và báo cáo cuối cùng trong một nửa thời hạn quy định tương ứng dưới đây.

Báo cáo sơ bộ

Trừ khi các Bên có thỏa thuận khác, trong vòng 90 ngày, kể từ ngày thành lập Hội đồng trọng tài, Hội đồng trọng tài sẽ đưa ra báo cáo sơ bộ đi kèm với phần miêu tả, các kết luận và phán quyết, và khuyến nghị nếu có, về việc liệu biện pháp đưa ra có không phù hợp với các nghĩa vụ của Hiệp định này hay không, hoặc liệu các Bên có không thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Hiệp định này hay không, cũng như khả năng áp dụng các quy định liên quan và lý do cơ bản để đưa ra phán quyết.

Nếu Hội đồng trọng tài nhận thấy rằng không thể kịp thời hạn để đưa ra báo cáo sơ bộ, Hội đồng trọng tài có thể gia hạn thêm thời gian, với sự đồng ý của các Bên qua thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do của việc chậm trễ đó và thời gian dự định đưa ra báo cáo sơ bộ. Trong mọi trường hợp, báo cáo sơ bộ phải được đưa ra không muộn hơn 120 ngày, sau ngày thành lập Hội đồng trọng tài.

Mỗi Bên có thể đưa ra bình luận bằng văn bản đối với báo cáo sơ bộ, gửi Hội đồng trọng tài trong vòng 15 ngày, kể từ ngày đưa ra báo cáo. Sau khi xem xét bình luận của các Bên về báo cáo sơ bộ, Hội đồng trọng tài có thể điều chỉnh lại báo cáo và tiến hành xem xét thêm nếu thấy cần thiết.

Báo cáo cuối cùng

Trừ khi các Bên có thỏa thuận khác, Hội đồng trọng tài sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đưa ra báo cáo sơ bộ.

Nếu nhận thấy không kịp thời hạn để đưa ra báo cáo cuối cùng, Hội đồng trọng tài có thể gia hạn thêm thời gian với sự đồng ý của các Bên qua thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do của việc chậm trễ đó và thời gian dự định đưa ra báo cáo cuối cùng.

Trong mọi trường hợp, báo cáo cuối cùng phải được đưa ra không muộn hơn 150 ngày, sau ngày thành lập Hội đồng trọng tài.

Tạm ngừng hoặc chấm dứt xét xử tại Hội đồng trọng tài

Nếu có sự đồng ý của các Bên, Hội đồng trọng tài có thể tạm ngừng công việc của mình tại bất kỳ thời điểm nào, trong một khoảng thời gian không quá 12 tháng, kể từ ngày có sự nhất trí của hai Bên. Khi một Bên có yêu cầu, Hội đồng trọng tài của vụ kiện có thể tiếp tục làm việc sau khoảng thời gian tạm ngừng. Trong trường hợp đó, khoảng thời gian thực hiện công việc của Hội đồng trọng tài sẽ được gia hạn thêm bằng khoảng thời gian tạm ngừng đó. Nếu, trong mọi trường hợp, khoảng thời gian tạm ngừng công việc của Hội đồng trọng tài hơn 12 tháng, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài sẽ hết hiệu lực, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác. Sự hết hiệu lực này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền của Bên khiếu nại khi yêu cầu thành lập Hội đồng trọng tài về cùng một vấn đề ở giai đoạn sau.

Các Bên có thể đồng ý chấm dứt quy trình tố tụng của Hội đồng trọng tài bằng việc cùng thông báo cho Chủ tịch Hội đồng trọng tài tại bất kỳ thời điểm nào trước khi báo cáo cuối cùng của Hội đồng trọng tài được đưa ra cho các Bên.

Trước khi Hội đồng trọng tài ra quyết định, ở bất kỳ giai đoạn nào của vụ kiện, Hội đồng trọng tài có thể đề nghị các Bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp thân thiện.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn áp dụng các quy định về giải quyết tranh chấp trong các FTA Việt Nam ký kết với tư cách là một bên độc lập   
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác