Print Thứ Năm, 17/09/2020 17:06 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành các Quyết định về việc hợp nhất Đài Phát thanh 7 quận/huyện vào Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các quận/huyện để thành lập Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao. Thời gian thực hiện hợp nhất kể từ ngày 1/11/2020.

Theo các Quyết định của UBND thành phố: Hợp nhất Đài Phát thanh huyện An Lão vào Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện An Lão thành Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện An Lão. Hợp nhất Đài Phát thanh vào Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện An Dương thành Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện An Dương. Hợp nhất Đài Phát thanh và Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Bạch Long Vĩ để thành lập Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Bạch Long Vĩ. Hợp nhất Đài Phát thanh huyện Tiên Lãng vào Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Tiên Lãng thành Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Tiên Lãng. Hợp nhất Đài Phát thanh huyện Thủy Nguyên vào Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Thủy Nguyên thành Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Thủy Nguyên.

Hợp nhất Đài Phát thanh và Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận Đồ Sơn để thành lập Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận Đồ Sơn. Hợp nhất Đài Phát thanh và Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận Hải An để thành lập Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận Hải An.

Trụ sở làm việc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận Hải An nằm trong trụ sở UBND quận Hải An.

Các Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận/huyện, hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND quận/huyện; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ban, ngành chức năng của thành phố và các cơ quan Trung ương theo quy định.

Trung tâm có chức năng thực hiện hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước của UBND quận/huyện về lĩnh vực Văn hóa-Thông tin, Thể dục-Thể thao, Phát thanh-Truyền hình; cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hóa-Thông tin, Thể dục-Thể thao, Phát thanh-Truyền hình theo quy định của pháp luật.

UBND các quận/huyện có trách nhiệm ban hành Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về tổ chức bộ máy: Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Giám đốc được hưởng phụ cấp chức vụ 0,3; Phó Giám đốc được hưởng phụ cấp chức vụ 0,2. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác có liên quan đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm: do Chủ tịch UBND các quận/huyện thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ và theo quy định của pháp luật. Các vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp và vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm xây dựng vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp và vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ để bảo đảm thực hiện được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm, nằm trong tổng số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các quận/huyện được UBND thành phố giao hàng năm.

Kinh phí hoạt động của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trung tâm có trách nhiệm kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Đài Phát thanh và Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao (trước khi hợp nhất) theo quy định.

Trước đó, UBND thành phố đã quyết định hợp nhất Đài Phát thanh vào Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao tại các quận/huyện: Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, Cát Hải, Kiến An. Như vậy đến nay, UBND thành phố đã hoàn thành việc hợp nhất Đài Phát thanh vào Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao tại tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Việc sắp xếp này là nhằm thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh-truyền hình cấp huyện đến năm 2020“; Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 9/1/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; và triển khai Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND thành phố sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, trực thuộc các sở, ngành và UBND các quận, huyện trong năm 2020 và 2021.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hợp nhất Đài Phát thanh vào Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các quận/huyện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác