Print Thứ Ba, 24/12/2019 16:47 Gốc

Sáng 24-12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng

Năm 2019, Bộ, ngành Tư pháp đã chủ động, khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm và xây dựng, ban hành sớm chương trình hành động, kế hoạch của bộ, ngành trong thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Công tác chỉ đạo của ngành Tư pháp được thực hiện quyết liệt, thống nhất và bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Nhờ đó, đến thời điểm này, Bộ, ngành Tư pháp đã hoàn thành và bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong năm.

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Bộ Tư pháp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 151 nhiệm vụ, trong đó, đã hoàn thành 125 nhiệm vụ, số còn lại đang tiếp tục thực hiện, nhưng không có nhiệm vụ nào bị quá hạn. Trong năm, việc tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ thị của Ban Bí thư về sơ kết thi hành Hiến pháp năm 2013 được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, có hiệu quả. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp luôn được đẩy mạnh; chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được cải thiện; chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật vượt chỉ tiêu do Chính phủ giao…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, Bộ Tư pháp đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện như: phát huy vai trò của Bộ trong việc tham mưu giúp Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật có hiệu quả; tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới; tích cực tham mưu, giúp Chính phủ thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với luật; chú trọng công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền; tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến thi hành án dân sự, thi hành án hành chính…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đề nghị ngành tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện sớm các chương trình, kế hoạch công tác để cụ thể hóa nhiệm vụ, bảo đảm tính khả thi, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và của từng địa phương. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao. Ứng dụng mạnh mẽ, tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin, công nghệ số vào công tác của Bộ, ngành tư pháp, nhất là trong chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, gửi/nhận văn bản điện tử. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Bộ, các cơ quan cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp, pháp chế, thi hành án dân sự từ Trung ương đến địa phương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác; đổi mới lề lối làm việc; phát huy hiệu quả các công cụ quản lý, kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các vi phạm trong khi giải quyết yêu cầu của người dân. Đồng thời, kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực đạt kết quả cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

TG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác