Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:02

Sáng 2-8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến, quán triệt, triển khai các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.


Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Thính

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ.

Tham gia tại điểm cầu các quận, huyện có các đồng chí lãnh đạo quận, huyện ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các phòng, ban và các xã, phường, thị trấn

Các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy trình bày Kế hoạch số 123 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Theo đó, Thành ủy xác định 2 mục tiêu chung: Xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng của thành phố; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo và xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch cũng xác định các mục tiêu cho từng giai đoạn đến năm 2020, 2025, 2030, trong đó có 5 mục tiêu cụ thể đến năm 2020, gồm: Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, cụ thể hóa nghị quyết thành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ thực hiện tại thành phố. Cụ thể hóa cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cơ bản bố trí bí thư cấp ủy, 50% số chủ tịch UBND cấp huyện không là người địa phương, khuyến khích thực hiện đối với bí thư, chủ tịch UBND cấp xã; thực hiện nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở 50% số quận, huyện và khuyến khích thực hiện với cấp xã; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Kế hoạch hành động số 123 của Ban Thường vụ Thành ủy cũng xác định một số nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể đối với từng tổ chức. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Các địa phương, tổ chức, đoàn thể căn cứ nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch 123 của Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, chủ động triển khai thực hiện, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, lấy kết quả thực hiện nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại hằng năm.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TƯ “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Tại Chương trình hành động số 58 thực hiện Nghị quyết 27 của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy xác định mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể giai đoạn đến hết năm 2020 và đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trước mắt, giai đoạn 2018 đến 2020, đối với khu vực công thực hiện tăng mức lương cơ sở theo nghị quyết của Quốc hội đối với cán bộ, công chức, viên chức; triển khai theo lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với khu vực doanh nghiệp, thực hiện đúng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Trung ương tại  các doanh nghiệp thuộc thành phố, bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình; thực hiện thí điểm quản lý lao động tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước của thành phố theo Đề án cải cách chính sách tiền lương của trung ương.

Trong Chương trình hành động số 59 thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TƯ, Ban Thường vụ Thành ủy xác định các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2021, 2025 và đến năm 2030 với 5 nhóm giải pháp thực hiện. Trong đó, chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; chủ động tham gia đề xuất, hoàn thiện, cụ thể hóa và thực hiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội để thực hiện các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

Tiếp đó, hội nghị nghe đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thông báo, phân tích kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy dành nhiều thời gian đánh giá về công tác cán bộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cũng nhấn mạnh những hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy nêu 5 nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng- an ninh và 3 nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó nhấn mạnh: các cấp, các ngành, các địa phương phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố sẽ phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho các ngành, các địa phương, nhằm tạo sự chủ động, sáng tạo, khơi dậy mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hộị. Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy, các cấp ủy rà soát bổ sung quy hoạch nhân sự chuẩn bị đại hội, xác định thời gian và nội dung chuẩn bị Đại hội các cấp.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, hội nghị hoàn thành toàn diện chương trình, nội dung đề ra, có sự tham gia của đông đảo cán bộ lãnh đạo các cấp, sở, ngành, địa phương với gần 4.000 người. Sau hội nghị này, các địa phương, đơn vị tập trung quán triệt, triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy bảo đảm yêu cầu về chất lượng, nội dung và tiến độ quy định. Căn cứ chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy Đảng khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, quyết tâm hành động để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Báo Hải Phòng 02/08/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 12):  Quyết tâm triển khai sâu rộng, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác