Print Thứ Tư, 10/07/2024 11:30 Gốc

Sáng 10/7, Ban Dân vận Thành ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo thành phố) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng (mẫu) quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố nêu rõ, ngày 10/11/2022, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội (khoá XV) thông qua, có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2023 là văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thể chế hoá quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng“. Đây là văn bản pháp lý về thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực cao nhất sau Hiến pháp, điều chỉnh toàn diện các quan hệ xã hội phát sinh về dân chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với quy định thực hiện dân chủ ở 3 loại hình cơ sở: xã, phường, thị trấn; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức có sử dụng lao động.

Để tổ chức thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Chính phủ, UBND thành phố đã ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn thi hành Luật; trong đó, yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố ban hành quy chế thực hiện dân chủ đối với phạm vi, địa bàn quản lý. Nhằm xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở đảm bảo khoa học, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật, Ban Dân vận Thành ủy-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ thành phố đã tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo đưa nội dung xây dựng (mẫu) quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở vào Chương trình công tác năm 2024.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ VIệt Nam thành phố phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thành phố đã thành lập Tổ công tác liên ngành gồm các thành viên là đại diện Ban Dân vận Thành ủy, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; nghiên cứu, xây dựng dự thảo các (mẫu) Quyết định và Quy chế thực hiện dân chủ ở 3 loại hình cơ sở: Xã, phường, thị trấn; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp.

Dự thảo các (mẫu) Quyết định và Quy chế được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ trong các loại hình và yêu cầu về thể thức của các văn bản, cụ thể: Dự thảo (mẫu) Quyết định và Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gồm 3 chương, 25 điều; được xây dựng theo mẫu 27, Nghị định số: 154/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo (mẫu) Quyết định và Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập gồm 3 chương, 18 điều; được xây dựng theo mẫu 1.3, Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Dự thảo (mẫu) Quyết định và Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp gồm 3 chương, 19 điều; được xây dựng trên cơ sở vận dụng (mẫu) Quyết định, Quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và mẫu kèm Hướng dẫn số 11/HD-TLĐ ngày 14/3/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Lãnh đạo phường Đa Phúc, quận Dương Kinh phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận, tập trung vào một số vấn đề như: Căn cứ pháp lý để xây dựng các (mẫu) Quyết định và Quy chế, loại văn bản (văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản hành chính), thẩm quyền ban hành, thể thức văn bản của các (mẫu) Quyết định và Quy chế; thủ tục, trình tự xây dựng và ban hành các Quyết định và Quy chế. Nội dung các chương, mục, điều, khoản của các (mẫu) Quy chế; đề xuất mở rộng phạm vi, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ngoài (mẫu) Quy chế mà không trái hoặc làm hạn chế quyền của các chủ thể trong quan hệ pháp luật về dân chủ được quy định trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và pháp luật khác có liên quan; thủ tục, trình tự xây dựng và ban hành các Quyết định và Quy chế. Phương pháp, cách thức chỉ đạo, hướng dẫn vận dụng, triển khai thực hiện các (mẫu) Quyết định và Quy chế đối với các đầu mối trực thuộc địa bàn; vai trò phối hợp của các cơ quan có liên quan để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả; dự báo khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố đề nghị trên cơ sở (mẫu) Quy chế do Ban Chỉ đạo thành phố hướng dẫn áp dụng thực hiện, các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, các xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp nghiên cứu, vận dụng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ đảm bảo đúng quy định và phù hợp với đặc thù, thực tế tại đơn vị; lấy ý kiến tham gia của các tập thể, cá nhân có liên quan trước khi ban hành Quy chế. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện quy chế thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở, báo cáo UBND thành phố. Tổng hợp, đưa tiêu chí xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo sau Hội nghị này là một trong các tiêu chí chấm điểm công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp trong năm 2024…

Đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố nhấn mạnh, Hội nghị là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tạo sự nghiêm túc, đồng thuận của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cụ thể hoá, tổ chức thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đảm bảo đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn thành phố; góp phần nâng chất lượng thực hiện dân chủ ở các khu vực, loại hình-phương thức chủ yếu để mở rộng và phát huy ngày càng đầy đủ, thực chất quyền làm chủ của Nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đại biểu, sau Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị Tổ công tác liên ngành xây dựng các (mẫu) Quy chế nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản dự thảo; gửi xin ý kiến đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trước khi hướng dẫn áp dụng thực hiện. Đồng thời, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp để tham mưu với Ban Chỉ đạo thành phố những giải pháp tháo gỡ, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở.

Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành, đơn vị trên cơ sở quán triệt quan điểm, nguyên tắc, phương châm về dân chủ và thực hành dân chủ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra để cụ thể hóa thực hiện dân chủ trên các loại hình cơ sở; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Trước mắt, tập trung vận dụng, triển khai xây dựng và ban hành đồng bộ các (mẫu) Quy chế dân chủ sau khi Ban Chỉ đạo thành phố hướng dẫn thực hiện; phù hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tuân thủ quy định của pháp luật về dân chủ; đưa dân chủ thực sự trở thành “chìa khóa” giải quyết mọi khó khăn, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội của thành phố và các địa phương, tạo sự đồng thuận và huy động tối đa mọi nguồn lực từ Nhân dân phát triển thành phố…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị lấy ý kiến xây dựng (mẫu) quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác