Print Thứ Hai, 12/09/2022 13:20 Gốc

Sáng 12/9, UBND thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Bùi Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hải Phòng; Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng. Cùng lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hải Phòng trao Bằng khen cho các tập thể.

Theo báo cáo đánh giá của UBND thành phố, 20 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đã không ngừng phát triển và ngày càng ổn định, nguồn vốn phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày một tốt hơn, chính sách tín dụng ưu đãi đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp không đủ điều kiện vay vốn Ngân hàng thương mại. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống, góp phần ổn định tình hình kinh tế-xã hội tại địa phương…Nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng mở rộng về quy mô, kết cấu nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để phục vụ nhu cầu vay vốn ngày càng tăng của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, không để ai lại phía sau. Từ nguồn vốn ban đầu chủ yếu của Nhà nước, đến nay, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp đã luôn quan tâm đến việc chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay các chương trình tín dụng chính sách.

Tính đến ngày 31/8/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 3.915 tỷ đồng, tăng 24 lần so với năm 2003, chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 6,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,16%, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,7% (năm 2003) xuống còn 0,16%.

Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đã cho vay trên 902.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền gần 13.526.000 triệu đồng.

Đề cập về các giải pháp thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo đồng bộ, kịp thời, hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn toàn thành phố, cho vay đúng và không bỏ sót đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách. Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục tham mưu UBND thành phố xây dựng cơ chế chính sách phục vụ giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội thành phố, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phải gắn với tín dụng chính sách xã hội. Trên có sở đó bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương năm sau cao hơn năm trước, cùng với nguồn lực từ Trung ương để góp phần tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại thành phố.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, thực hiện tốt công tác nhận uỷ thác của Ngân hàng CSXH, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hiệu quả của tín dụng chính sách, Chỉ thị 40 và Kết luận số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại thành phố Hải Phòng, các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố; củng cố, kiện toàn thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị kịp thời nhằm tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, kiểm tra, giám sát và sự tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, có sự tham gia, giám sát của Trưởng cấp thôn trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng trên địa bàn nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả đúng hạn; phối hợp hiệu quả giữa các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm với hoạt động tín dụng chính sách; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2022/NĐ-CP của Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, địa phương và các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, qua 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong phạm vi cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh: Nghị định số 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được Chính phủ ban hành cùng với sự ra đời của Ngân hàng CSXH đã thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Chính phủ trong việc tách tín dụng ưu đãi không vì mục tiêu lợi nhuận ra khỏi tín dụng thương mại nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp các tổ chức chính trị-xã hội tập hợp và phát triển lực lượng hội viên.

Phó Chủ tịch Thường trực cho biết, những năm qua, thực hiện chủ trương của Thành ủy Hải Phòng “Đầu tư cho công tác an sinh, phúc lợi xã hội đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố luôn được quan tâm, chỉ đạo sâu sát của của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp; sự chỉ đạo, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác.

Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ“, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của thành phố đã, đang đồng hành giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế-xã hội, mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố cùng với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo đồng bộ, kịp thời, hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn thành phố, cho vay đúng và không bỏ sót đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách. Đồng thời kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng CSXH Trung ương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ có chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho đối tượng là hộ có mức sống trung bình được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; bổ sung đối tượng cho vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đối với địa bàn thị trấn. Ngân hàng CSXH Trung ương tiếp tục bổ sung vốn để cho vay theo Nghị quyết 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân.
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú, trao Giấy khen của các Bộ, ngành Trung ương cho các tập thể và cá nhân có thành tích.
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Bùi Quang Vinh trao Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam cho các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Nghị định số 78/2022/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2002-2022 được nhận Bằng khen; Giấy khen của các Bộ, ngành Trung ương và Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hoạt động tín dụng chính sách không ngừng phát triển, hỗ trợ phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày một tốt hơn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác