Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:57

Đó là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở tại thành phố Hải Phòng.

Theo đó, các hình thức hoạt động thông tin cơ sở bao gồm: phát thanh truyền hình cơ sở; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; bảng tin công cộng hoặc tổ chức các cuộc thi tuyên truyền, các buổi sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư.

Hoạt động thông tin cơ sở được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với phong tục tập quán lành mạnh của địa phương. Thông tin thiết yếu phải bảo đảm kịp thời, chính xác đến với người dân, chú trọng người dân ở các vùng nông thôn, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Kinh phí hoạt động thông tin cơ sở từ nguồn ngân sách được dự toán kế hoạch và bố trí hàng năm trong chi thường xuyên của các đơn vị, huy động từ các tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác. Việc xây dựng và phát sóng các chương trình phát thanh, xuất bản bản tin, xuất bản tài liệu phải tuân theo các quy định tại Luật Báo chí năm 2016, và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.


Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn hoạt động thông tin cơ sở

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở tại thành phố; tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của hệ thống thông tin cơ sở tại thành phố; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thông tin cơ sở; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin cơ sở theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển thông tin cơ sở của địa phương theo hựớng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và ủy ban nhân dân thành phố; tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của hệ thống thông tin cơ sở của địa phương…

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển thông tin cơ sở của địa phương theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân thành phố và ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về thông tin cơ sở; tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương; đầu tư, nâng cấp, bố trí kinh phí cho Đài Truyền thanh cấp xã hoạt động.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/1/2018

Phạm Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hoạt động thông tin cơ sở: Chú trọng thông tin đến người dân nông thôn, hải đảo, miền núi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác