Print Thứ Tư, 11/03/2020 17:26 Gốc

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; xây dựng và thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố; giải đáp vướng mắc về pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật theo phạm vi quản lý ngành, địa phương (theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP).

Theo đó, nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kịp thời tiếp cận và nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tham gia tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố. Đồng thời lồng ghép chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với các kế hoạch, chương trình công tác của các sở, ban, ngành, địa phương nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 64-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác