Print Thứ Tư, 29/07/2020 19:57 Gốc

Phát biểu của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại cuộc gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy!

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý

Hôm nay, ngành Tuyên giáo thành phố Hải Phòng tổ chức cuộc gặp mặt tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng vào thời điểm toàn thành phố đang tập trung tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, chuẩn bị tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Thông qua diễn đàn này, thay mặt Thành ủy, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố lời chúc mừng nồng nhiệt nhất! Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc gặp mặt kỷ niệm.

Thưa các đồng chí!

Tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận là những binh chủng hợp thành sức mạnh tổng hợp của Đảng, làm nên mọi thắng lợi của Đảng ta.

Như các đồng chí đã biết, công tác tuyên giáo của Đảng đã là phương pháp chủ yếu để Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng ta sử dụng để vận động phong trào cách mạng trong toàn bộ tiến trình tổ chức thành lập Đảng.

Sau khi Đảng ta được thành lập, công tác tuyên giáo của Đảng đã trở thành một bộ phận trọng yếu của toàn bộ phương pháp tổ chức, tiến hành phong trào cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc. Bằng phương pháp tuyên truyền, vận động mà Đảng ta đã lôi cuốn, huy động được nhân dân đi theo Đảng, đứng dưới ngọn cờ của Đảng, làm nên cuộc Cách mạng Tháng 8 long trời lở đất, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, công tác tuyên giáo góp phần quan trọng trong việc khơi dậy, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc và 21 năm sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Công tác tuyên giáo tiếp tục có những đóng góp to lớn trong việc bảo vệ vững chắc biên giới, chủ quyền quốc gia, động viên, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đưa đất nước đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thưa các đồng chí!

Hải Phòng tự hào là một trong những địa phương đầu tiên tiếp thu tư tưởng cách mạng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, là một trong những đầu cầu truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta, một trong những chiếc nôi ra đời giai cấp công nhân Việt Nam, một trong những trung tâm của phong trào cách mạng trong quá trình vận động thành lập Đảng.

Trong những năm 1925-1930, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cùng nhiều nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng như Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Linh, Lương Khánh Thiện đã thực hiện “vô sản hóa” tại Hải Phòng để trực tiếp tuyên truyền, vận động giai cấp công nhân, nhân dân lao động đứng lên làm cách mạng, góp phần thúc đẩy sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ khi Đảng bộ Hải Phòng được thành lập tháng 4-1930, công tác tuyên giáo chính là vũ khí chủ yếu được Đảng bộ sử dụng để tổ chức phong trào cách mạng, thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong nhân dân, góp phần quyết định vào việc vận động nhân dân đứng lên đập tan chính quyền thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân vào tháng 8-1945.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hải Phòng là địa phương “đi trước về sau”. Từ khi thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên trở lại xâm lược miền Bắc tại Hải Phòng (ngày 20-11-1946) đến ngày 13-5-1955 (là ngày tên lính viễn chinh Pháp cuối cùng rút khỏi miền Bắc tại bến Nghiêng – Đồ Sơn – Hải Phòng), công tác tuyên giáo của Đảng bộ Hải Phòng – Kiến An đã góp phần tiếp thêm nghị lực, bản lĩnh, ý chí cách mạng kiên cường, góp phần cùng quân và dân toàn thành phố làm nên những chiến thắng nổi tiếng: “Đường 5 anh dũng”, “Đường 10 quật khởi”, “Cát Bi rực lửa”… đóng góp xứng đáng vào việc hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Bắc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những cán bộ làm công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng bộ thành phố tiếp tục là những người truyền lửa, phát huy truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng” của người dân đất Cảng, cùng quân và dân thành phố chống phong tỏa, đập tan cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và Hải quân của đế quốc Mỹ, vừa làm tròn nhiệm vụ chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, vừa hoàn thành các nhiệm vụ lao động, sản xuất phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp phần quan trọng cùng nhân dân cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, có các cán bộ tuyên giáo của thành phố hăng hái trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đấu trên các chiến trường; có đồng chí trở thành thương binh, có đồng chí đã hy sinh thân mình vì Tổ quốc.

Trong thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, những cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức công việc, đắm mình vào thực tiễn cuộc sống, vừa tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối đổi mới, vừa đưa ra những kiến giải khoa học giúp cho Đảng bộ thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều hiệu quả.

Trong 5 năm qua, Hải Phòng đạt được thành tích vượt bậc trên mọi lĩnh vực công tác, sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố đạt được những dấu ấn mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 được tổ chức thực hiện thành công. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng, to lớn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo các Đảng bộ và trực tiếp là những người làm công tác tuyên giáo.

Thay mặt Thành ủy, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết, những đóng góp xứng đáng của các thế hệ cán bộ tuyên giáo thành phố! Tôi cũng thay mặt Thành ủy Hải Phòng trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn, chỉ đạo đối với mọi hoạt động của ngành tuyên giáo thành phố trong những năm qua!

Thưa các đồng chí!

Ôn lại truyền thống lịch sử thật vẻ vang, thật đáng tự hào, tôi mong rằng các đồng chí cán bộ, đảng viên đang làm công tác tuyên giáo của Đảng trên toàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống “Kiên định, vững vàng, đoàn kết, năng động” để có nhiều sáng tạo hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.

Thành phố chúng ta chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ 16. đại hội có nhiệm vụ đề ra đường lối xây dựng, phát triển Hải Phòng trong 5 năm tới và những năm tiếp theo, nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và đặc biệt là Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (Khóa 12) về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để mục tiêu đó từng bước trở thành hiện thực, Thành ủy yêu cầu hệ thống tuyên giáo thành phố tiếp tục đi trước một bước để làm tốt công tác tư tưởng, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng phát triển của người dân đất Cảng. Các cơ quan tuyên giáo của các Đảng bộ, mỗi cán bộ tuyên giáo phải là một nhịp cầu nối liền lòng dân với ý Đảng, là kênh tiếp nhận ý kiến góp ý, huy động trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tham gia vào sự nghiệp chung.

Để đạt được những yêu cầu trên, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên giáo, tôi đề nghị các đồng chí lưu ý một số công việc sau:

Một là: Toàn Đảng ta đang ở trong thời kỳ tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, vì vậy, nhiệm vụ trước mắt đối với ngành tuyên giáo là phải làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Trong công tác tuyên truyền, phải chú ý bảo đảm sự phản ánh khách quan những thành tựu của đất nước, của Đảng bộ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, truyền được niềm tin, khát vọng phát triển tới các tầng lớp nhân dân thành phố.

Hai là: Công tác tuyên giáo phải giữ vững vị trí “đi trước” trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; phải tiên phong trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch; đẩy lùi tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Ngành Tuyên giáo phải tiên phong trong việc nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; những vấn đề vướng mắc, chưa thông trong tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, chủ động lên các phương án kế hoạch công tác tư tưởng, tham mưu Thành ủy và các cấp ủy xử lý, giải quyết dứt điểm những vụ việc tiêu cực, phức tạp; không để bùng phát thành “điểm nóng”; góp phần làm lành mạnh môi trường tư tưởng trên địa bàn.

Ba là: Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng trau dồi, bổ sung kiến thức mới, làm chủ công nghệ thông tin, không ngừng đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phải luôn hòa mình vào thực tiễn cuộc sống vốn rất sinh động trong thời kỳ mới. Người làm công tác tuyên giáo của Đảng phải thực sự là chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng, mang đến cho nhân sinh một lối sống lành mạnh và tích cực.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, chúng ta tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của thành phố hôm nay, bằng trí tuệ, trách nhiệm và nhiệt huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của thành phố, sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố chúng ta.

Xin chúc các vị đại biểu, khách quý sức khỏe, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Quang cảnh cuộc gặp mặt kỷ niệm.

(*) Tiêu đề của Báo Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hệ thống Tuyên giáo thành phố phải là nhịp cầu nối liền lòng dân – ý Đảng, phát huy khát vọng phát triển đất Cảng (*)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác