Print Thứ Tư, 17/04/2024 15:58 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức, người làm việc tại các cơ quan, địa phương theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2024.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thông qua việc tuyển dụng để tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm còn thiếu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật và lộ trình tinh giản biên chế; Phù hợp với Đề án vị trí việc làm của cơ quan, địa phương đã được phê duyệt; phù hợp các quy định của pháp luật và quy định về phân cấp hiện hành.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nhu cầu, điều kiện đăng ký tuyển dụng:

1.1. Số lượng tuyển dụng công chức tại các sở, ngành, địa phương:

Số biên chế công chức được giao: 2.756.

Số biên chế công chức chưa sử dụng: 130.

Số biên chế công chức cần tuyển dụng: 47.

1.2. Số lượng tuyển dụng người làm việc tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố (không phải tuyển dụng công chức)

Số người làm việc được giao: 09.

Số người làm việc chưa sử dụng: 05.

Số người làm việc cần tuyển dụng: 01.

1.3. Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức.

1.4. Số lượng, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm: Theo Biểu chi tiết gửi kèm Kế hoạch.

2. Hình thức, nội dung và thời gian tuyển dụng:

Tổ chức tuyển dụng công chức thành phố năm 2024 qua hình thức thi tuyển, được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

2.1. VÒNG 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức: Trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung: Gồm 02 phần:

Phần I. Kiến thức chung:

+ Số lượng câu hỏi: 60 câu.

+ Nội dung: Hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực.

+ Thời gian làm bài: 60 phút.

Phần II. Ngoại ngữ tiếng Anh:

+ Số lượng câu hỏi: 30 câu.

+ Nội dung: Trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

+ Thời gian làm bài: 30 phút.

* Trường hợp thí sinh đăng ký thi ngoại ngữ khác (không phải tiếng Anh) thì phần thi ngoại ngữ thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy: Số lượng câu hỏi, nội dung và thời gian làm bài thực hiện như đối với thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn ngoại ngữ tiếng Anh.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

d) Cách thức tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính:

Sau khi khai mạc kỳ thi, tổ chức các ca thi liên tục tại một phòng thi; mỗi ca thi bố trí tối đa 50 thí sinh. Danh sách thí sinh tham gia các ca thi được xếp theo thứ tự A, B, C của tên thí sinh. Trong một ca thi, thí sinh phải làm 02 phần thi liên tục: Phần thi Kiến thức chung 60 phút và phần thi Ngoại ngữ 30 phút (trừ các trường hợp được miễn phần thi ngoại ngữ theo quy định).

đ) Kết quả thi vòng 1:

Kết quả sẽ được thông báo (trên máy vi tính của thí sinh) ngay sau khi kết thúc mỗi phần thi. Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi của mỗi phần thi trở lên thì được thi tiếp vòng 2.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

2.2. VÒNG 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức: Phỏng vấn.

b) Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

c) Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Cách thức tổ chức phỏng vấn:

Danh sách thí sinh tham gia phỏng vấn tại vòng 2 được xếp thứ tự A, B, C của tên thí sinh theo từng vị trí việc làm của từng chuyên ngành phỏng vấn. Hội đồng tuyển dụng căn cứ số lượng thí sinh và địa điểm tổ chức, bố trí thành các bàn phỏng vấn. Ban Kiểm tra sát hạch tổ chức phỏng vấn và chấm điểm thí sinh theo đúng đáp án, thang điểm của đề phỏng vấn trên nguyên tắc mỗi thí sinh dự phỏng vấn phải có ít nhất 02 thành viên trở lên chấm điểm. Mỗi bàn phỏng vấn gồm: 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố (hoặc thành viên Hội đồng tuyển dụng) làm Trưởng bàn; thành viên còn lại là lãnh đạo các sở chuyên ngành có liên quan hoặc là chuyên gia có kinh nghiệm.

Thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên 01 đề thi và được sắp xếp vào vị trí để chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

III. CÁC BƯỚC TỔ CHỨC THI TUYỂN

BƯỚC 1. Thông báo tuyển dụng, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và đăng tải danh mục tài liệu

1. Thành lập Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố.

Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

Thời gian: Dự kiến trước ngày 03/5/2024.

Số lượng: 07 thành viên.

Thành phần gồm có:

(1) Trưởng Bộ phận: Trưởng phòng Phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ.

(2) Thành viên: Gồm công chức của các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Nội vụ.

2. Thông báo công khai nhu cầu tuyển dụng

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố.

Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Thời gian: Dự kiến trước ngày 6/5/2024.

Nội dung thông báo tuyển dụng:

+ Số lượng cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm;

+ Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển;

+ Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

+ Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; số điện thoại di động hoặc điện thoại cố định của bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Hình thức, nội dung thi tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển.

Thông báo tuyển dụng được đăng tải công khai ít nhất 01 lần trên Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, đồng thời đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng (Sở Nội vụ).

3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố

Cơ quan thực hiện: Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày Thông báo tuyển dụng được công khai, dự kiến bắt đầu tiếp nhận Phiếu đăng ký từ ngày 6/5 đến ngày 4/6/2024.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Nội vụ.

4. Đăng tải danh mục tài liệu

Cơ quan thực hiện:

+ Các sở, ngành: Đăng tải công khai danh mục tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý (có đính kèm theo các văn bản trong danh mục) trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan; chịu trách nhiệm về tính chính xác, hiệu lực của văn bản trong danh mục tài liệu được đăng tải.

+ Sở Nội vụ: Đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ danh mục tài liệu kiến thức chung và đường link dẫn đến danh mục tài liệu chuyên ngành do các sở, ngành đăng tải; hướng dẫn các sở, ngành về thời gian thực hiện đăng tải đảm bảo thống nhất, đúng quy định.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 15/4/2024.

BƯỚC 2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng; Ban Giám sát kỳ tuyển dụng

Cơ quan thành lập: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 22/5/2024.

1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 và điểm a khoản 1 Điều 77 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng:

Số lượng: 05 thành viên.

Thành phần gồm có:

(1) Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

(2) Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Nội vụ.

(3) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng: Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách về công tác tuyển dụng.

(4) 02 ủy viên: Lãnh đạo sở, ngành liên quan (gồm: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo).

Hội đồng tuyển dụng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

2. Thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng

Căn cứ quy định tại Điều 36 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng:

Số lượng: 05 thành viên.

Thành phần gồm có:

(1) Trưởng ban: Lãnh đạo Thanh tra thành phố.

(2) Thành viên: Gồm lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố (01 người); Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (01 người), Thanh tra Sở Nội vụ (01 người), Thanh tra thành phố (01 người kiêm Thư ký).

Ban Giám sát kỳ tuyển dụng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định nêu trên.

BƯỚC 3. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1

1. Thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Cơ quan thực hiện: Hội đồng tuyển dụng.

Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ.

Thời gian: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng.

2. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, tổng hợp danh sách người đăng ký dự tuyển đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng

Cơ quan thực hiện: Ban Kiểm tra Phiếu đãng ký dự tuyển.

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

Thời gian: Dự kiến hoàn thành chậm nhất ngày 20/6/2024.

3. Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách người không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

Cơ quan thực hiện: Hội đồng tuyển dụng.

Cơ quan tham mưu: Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thời gian: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

4. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển

Cơ quan thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Cơ quan tham mưu: Hội đồng tuyển dụng.

Thời gian: Dự kiến trước ngày 27/6/2024.

5. Thông báo công khai danh sách và triệu tập thí sinh đủ điểu kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1

Cơ quan thực hiện: Hội đồng tuyển dụng.

Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ.

Thời gian: Chậm nhất trước 05 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức thi vòng 1.

BƯỚC 4. Căn cứ các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, Hội đồng tuyển dụng triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Kiểm tra, chuẩn bị phần mềm thi tuyển

Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian: Dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2024.

2. Tổ chức hướng dẫn cách làm bài thi

Cơ quan thực hiện: Hội đồng tuyển dụng.

Cơ quan tham mưu, phối hợp: Sở Nội vụ, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Thời gian: Dự kiến trước ngày 01/7/2024.

3. Thành lập các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyền dụng: Ban Coi thi, Ban Kiểm tra, sát hạch và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng.

Cơ quan thực hiện: Hội đồng tuyển dụng.

Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành có liên quan.

Thời gian: Trước khi Hội đồng tổ chức thi tuyển.

Các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định thành lập và hoạt động theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4. Niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức, thời gian thi đối với từng phần thi, môn thi, nội dung thi tại địa điểm tổ chức thi

Cơ quan thực hiện: Hội đồng tuyển dụng.

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian: Trước ngày khai mạc ít nhất 01 ngày làm việc.

5. Tổ chức thi tuyển

Cơ quan thực hiện: Hội đồng tuyển dụng; Ban Giám sát và các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng.

Thời gian:

+ Vòng 1: Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 1 (dự kiến trước ngày 10/7/2024).

+ Vòng 2: Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 2 (dự kiến trước ngày 26/7/2024).

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng.

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

BƯỚC 5.

1. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng

Cơ quan thực hiện: Hội đồng tuyển dụng.

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Thời gian: Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi hoàn thành chấm thi vòng 2.

2. Phê duyệt kết quả tuyển dụng

Cơ quan thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Cơ quan tham mưu: Hội đồng tuyển dụng.

Thời gian: Sau khi nhận được báo cáo kết quả tuyển dụng của Hội đồng tuyển dụng.

3. Thông báo công khai kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển

Cơ quan thực hiện: Hội đồng tuyển dụng.

Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ.

Thời gian: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử của thành phố, Cổng Thông tin điện tử của Sở Nội vụ và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

4. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Người thực hiện: Thí sinh trúng tuyển.

Cơ quan nhận hồ sơ: Sở Nội vụ.

Thời gian: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người trúng tuyển nhận được thông báo kết quả trúng tuyển.

4.1. Hồ sơ tuyển dụng

Thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

4.2. Người trúng tuyển có một trong những hành vi sau sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển:

Không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển.

Bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển.

4.3. Người đăng ký dự tuyển có một trong những hành vi sau thì Ủy ban nhân dân thành phố thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và không được tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo:

Có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển.

Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển.

Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức, người làm việc tại các cơ quan, địa phương theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2024 của thành phố Hải Phòng:

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 91/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Tuyển dụng công chức, người làm việc tại các cơ quan, địa phương theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác