Print Thứ Sáu, 04/12/2020 16:58 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 03/12/2020 “Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ“.

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Nghị định số 107/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Nghị định số 108/2020/NĐ-CP); Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị định với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP.

– Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức thuộc, trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.

– Rà soát, sắp xếp lại số lượng Phó Giám đốc sở, ngành; số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc sở, ngành; số lượng Phó Chi cục trưởng thuộc sở và số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục trực thuộc sở; số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

– Thông qua việc rà soát, sắp xếp về tổ chức bộ máy, nhân sự góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

– Việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải gắn với phương án xử lý cụ thể về công tác nhân sự, việc quản lý, khai thác, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất của các đơn vị sau khi tiến hành sắp xếp và đảm bảo chế độ, chính sách theo quy định đối với cán bộ, công chức.

– Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn và tổ chức lại các tổ chức thuộc cơ quan chuyên môn theo Kế hoạch này là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng đối với Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị trong các năm 2020, 2021.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

a) Nội dung thực hiện

– Các sở, ngành thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình.

– Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

b) Thời gian thực hiện trong năm 2020.

2. Rà soát, báo cáo việc sắp xếp, kiện toàn và kiến nghị, đề xuất

2.1. Nội dung thực hiện

a) Các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP rà soát báo cáo:

– Thực trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy; số lượng Phó Giám đốc sở, ngành; số lượng Phó Trưởng phòng thuộc sở và kiến nghị, đề xuất phương án bố trí số lượng Phó Giám đốc sở, ngành; phương án sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn; bố trí số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn theo Đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch này gửi Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

– Thực trạng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy; số lượng Phó Chi cục trưởng của chi cục; số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục (nếu có) và kiến nghị, đề xuất phương án bố trí số lượng Phó Chi cục trưởng của chi cục; phương án sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn; bố trí số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục theo Đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch này gửi Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

– Riêng Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ: ngoài nội dung báo cáo nêu trên cần rà soát lại các tiêu chí quy định về sở đặc thù tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP để đề xuất việc sắp xếp theo quy định.

b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, báo cáo thực trạng, kiến nghị đề xuất phương án bố trí số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, phương án sắp xếp, kiện toàn theo Đề cương kèm theo Kế hoạch này gửi Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

2.2. Tiến độ thời gian thực hiện: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức rà soát, gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) trước ngày 31/12/2020.

2.3. Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, tổng hợp, thẩm định, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trình Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn; thời hạn thực hiện trong tháng 01/2021.

3. Sau khi các Bộ, ngành Trung ương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc sở; ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về việc kiện toàn, sắp xếp, tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng Đề án cụ thể theo quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định) xem xét, quyết định trong tháng 3/2021 và cả năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm:

a) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, vận động, thuyết phục cán bộ, công chức của đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về việc sắp xếp, tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy, số lượng cấp phó.

b) Khẩn trương xây dựng báo cáo rà soát, sắp xếp, kiện toàn, kiến nghị, đề xuất việc sắp xếp, đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định.

c) Trong khi chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng cấp phó tối đa các cơ quan chuyên môn, đầu mối bên trong của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, tạm dừng việc bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo quản lý: cấp phòng thuộc sở, ngành, lãnh đạo chi cục và tương đương; cấp phòng thuộc chi cục và tương đương; cấp phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện kể từ ngày Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

– Trong trường hợp thực sự cần thiết phải bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo quản lý, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định trước khi thực hiện

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng báo cáo rà soát, kiện toàn, sắp xếp, đảm bảo tiến độ thời gian.

b) Trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, tổng hợp, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện theo quy định.

3. Đối với các quận, huyện đã thực hiện thí điểm hợp nhất, sáp nhập các cơ quan chuyên môn theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII (các quận: Hồng Bàng, Kiến An; các huyện: An Dương, An Lão, Kiến Thụy) sẽ tiến hành tổng kết việc thực hiện thí điểm sau khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, quyết định./.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 03/12/2020

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, rà soát, sắp xếp về tổ chức bộ máy, nhân sự góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác