Print Chủ Nhật, 12/04/2020 20:07 Gốc

Thực hiện Quyết định số 363/QĐ-BTP ngày 28/02/2020 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021” năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2020 với các nội dung cụ thể.

Theo đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, phù hợp với từng lĩnh vực và đối tượng cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm nói riêng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nói chung, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Tăng cường hỗ trợ công tác PBGDPL tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp, phổ biến kịp thời cho cán bộ, nhân dân các quy định pháp luật mới ban hành về các lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; đa dạng hóa, áp dụng hình thức PBGDPL linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn.

Nội dung các hoạt động tập trung vào công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm; hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2020 trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp, trong đó nội dung tập trung phổ biến về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án; biên soạn, phát hành các tài liệu PBGDPL về lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi của Đề án.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2017 – 2021; Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và chỉ đạo của Trung ương trong việc triển khai thực hiện Đề án. Nhiệm vụ đề ra phải có tính khả thi, triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lặp, bảo đảm đúng mục tiêu, phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng, địa bàn trọng điểm. Đồng thời lồng ghép việc thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án về PBGDPL đang được triển khai, thực hiện trên địa bàn thành phố nhằm tiết kiệm nguồn nhân lực, đồng thời xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Đề án.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 103-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác