Print Thứ Tư, 22/04/2020 21:12 Gốc

Thực hiện Thông báo Kết luận số 124-TB/TU ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng vừa có báo cáo số 407-BC/BTGTU ngày 13/4/2020 về một số kết quả việc triển khai thực hiện Kết luận trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, sau 3 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 124-TB/TU ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt một số kết quả quan trọng.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua đã được ban hành khá đầy đủ; những văn bản có bất cập, vướng mắc phần lớn được bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay thế văn bản mới do đó trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về vấn đề an toàn thực phẩm đạt hiệu quả cao hơn.

Công tác thông tin, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy đã được triển khai mạnh mẽ. Sự tham gia, vào cuộc của chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ngày được nâng cao; Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp thường xuyên được bổ sung, kiện toàn, đủ năng lực để tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo sát sao các ngành, các cấp về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên, liên tục từ thành phố đến các quận, huyện. Các cơ sở đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, hướng dẫn, tư vấn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đã đăng ký cam kết an toàn thực phẩm đối với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

Theo đó, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề An toàn thực phẩm; nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và các đoàn thể nhân dân thành phố trong việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh An toàn thực phẩm.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 407-BC-BTGTU

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng triển khai hiệu quả công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác